Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ПРОГРАМА

збереження культурної спадщини

Бережанського району на 2011-2015 роки

 

1.Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2010 року              № 1794-р «Про затвердження плану заходів на 2011 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року», Програма збереження культурної спадщини Тернопільської області на 2011-2015 роки, затверджена рішенням сесії обласної ради від 16 червня 2011 року №1209

3.

Розробник програми

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

4.

Відповідальний виконавець

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

Районна рада

Районна державна адміністрація

5.

Учасники програми

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

6.

Термін реалізації програми

2011-2015 роки

7.

Етапи виконання програми

І етап: 2011 – 2013 роки

ІІ етап: 2014 – 2015 роки 

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього:

 

у тому числі:

 

 404,43 тис. грн.

8.1

коштів районного бюджету

404,43 тис. грн.

8.2

коштів інших джерел

-

 

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Культурна спадщина Бережанського району є невід’ємною частиною культурного надбання України, а відтак і світового культурного надбання. Відносини щодо її збереження регулюються Конституцією України, Законом України «Про охорону культурної спадщини», іншими нормативно-правовими актами та міжнародно-правовим зобов’язанням нашої держави перед світовою спільнотою.

Одним з основних завдань державної політики у сфері охорони культурної спадщини є здійснення комплексних заходів щодо обліку об’єктів культурної спадщини, які передбачають їх наукове вивчення, класифікацію, державну реєстрацію шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України на основі облікової документації (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1760). Основним обліковим документом є паспорт об’єкта культурної спадщини.

Ця програма створена для проведення перевірки стану (інвентаризації) об’єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних), визначення найбільш цінних пам’яток для подальшого залучення їх до національних та міжнародних туристичних маршрутів, а також для забезпечення уніфікованого електронного обліку наявних об’єктів культурної спадщини, визначення площ, їх охоронних зон, а також для подальшого занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, оновлення бази даних щодо наявності і стану вже відомих пам’яток.

У Бережанському районі взято на облік 66 пам’ятки археології, 74 –історії, 21 - монументального мистецтва, 86 – архітектури та містобудування, 1 - садово-паркового мистецтва. З них паспортизовані лише 23  об’єкти культурної спадщини. 37 об’єктів культурної спадщини мають статус нововиявлених. Це переважно пам’ятки археології, а також пам’ятки історії, пов’язані з національно-визвольними змаганнями (могили Січових Стрільців, бійців УГА та УПА, місця боїв та інших подій, що замовчувались у радянські часи).

         Функціонує 1 Державний історико-архітектурний заповідник.

В сучасних умовах підвищились вимоги до інформації про об’єкт культурної спадщини, необхідної для оперативного реагування на загрозу об’єкту під час будівництва, проведення меліоративних, дорожніх, земляних робіт у зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць. У зв’язку з цим, виникла потреба у проведенні суцільної паспортизації об’єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, ландшафтних та садово-паркового мистецтва), яка дасть змогу збільшити обсяг даних про об’єкти, запровадити електронну форму збереження інформації про них, яка відповідає вимогам міжнародних конвенцій про охорону культурної спадщини щодо доступності інформації про об’єкти культурної спадщини. 

Необхідно вирішити ще багато проблемних питань щодо охорони культурної спадщини в районі. Досить гостро стоїть питання консерваційних робіт на пам’ятках археології, протиаварійних та реставраційних робіт на пам’ятках історії, монументального мистецтва, архітектури (замки та палаци).       

 

3.Мета програми

Метою програми є проведення перевірки стану (інвентаризації) об’єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних пам’яток), визначення тих, що потребують ремонтно-реставраційних, термінових протиаварійних і консерваційних робіт у першу і другу черги, удосконалення ведення обліку об’єктів культурної спадщини, забезпечення їх паспортизації та державної реєстрації шляхом комп’ютеризації пам’яткоохоронної роботи, створення електронної бази даних про об’єкти культурної спадщини області, складання електронних паспортів.

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування. Строки та етапи виконання програми.

Для проведення належної пам’яткоохоронної роботи необхідно вирішити багато проблем, пов’язаних з недостатнім фінансуванням, які гальмують розвиток пам’яткоохоронної справи, зокрема:

- проведення інвентаризації стану 247 об’єктів культурної спадщини району (археології, історії та монументального мистецтва, архітектури та містобудування і садово-паркового мистецтва, ландшафтних);

 - забезпечення перевірки стану і наявності культурних цінностей у переданих релігійним громадам культових спорудах, що є пам’ятками;

- проведення обстеження стану пам’яток з метою визначення об’єктів, на яких необхідно першочергово провести дослідні, протиаварійні та консерваційні роботи, складання їх переліку;

- проведення обстеження стану пам’яток садово-паркового мистецтва, здійснення заходів щодо їх збереження та використання;

- створення електронної бази даних про об’єкти культурної спадщини області, в тому числі: картографічні, бібліографічні, архівні матеріали, фотографії об’єктів (фотоальбоми), тематичні та географічні каталоги;

- проведення паспортизації 224 об’єктів культурної спадщини місцевого значення (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних).

Розроблення цієї програми базується на всебічному аналізі діяльності памяткоохоронних структур та враховує пропозиції керівників цих закладів.

Програма розрахована на період 2011-2015 років, має 2 етапи виконання:

І етап – 2011-2013 роки;

ІІ етап – 2014-2015 роки.

 Фінансування   заходів,   передбачених     програмою (ресурсне забезпечення наведено у додатку 1 до програми),   буде   здійснюватись за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел відповідно до чинного законодавства.

Загальний обсяг фінансових ресурсів на забезпечення виконання програми складає 404,43 тис. гривень.

5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Для реалізації програми необхідно виконати наступні завдання:

- провести інвентаризацію 247 пам’яток археології, історії та монументального мистецтва, архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних;

- провести комплексну інвентаризацію збереженості іконостасів, іконопису, скульптури, стародруків тощо в церквах - пам’ятках архітектури;

- провести інвентаризацію аварійних пам’яток археології, історії та монументального мистецтва, архітектури та містобудування;

- провести інвентаризацію 1 пам’ятки садово-паркового мистецтва;

- створити електронну базу даних про об’єкти культурної спадщини району, в тому числі: картографічні, геодезичні, бібліографічні, архівні матеріали, фотографії об’єктів (фотоальбоми), тематичні   каталоги;

- розробити електронні паспорти на 224 об’єкти культурної спадщини (археологічні, історичні, монументального мистецтва, архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтні) в Бережанському районі. 

Реалізація завдань програми дасть змогу:

  • забезпечити державний облік та контроль за збереженням і використанням об’єктів культурної спадщини;
  • актуалізувати та популяризувати пам’ятки історичної та культурної спадщини;
  • залучати інвестиції у діяльність для їх збереження, реставрації, реабілітації і використання;
  • сприяти залученню об’єктів культурної спадщини до національних та світових туристичних маршрутів;
  • розвивати міжнародне співробітництво у сфері охорони культурної спадщини;
  • підвищити кваліфікаційний рівень працівників пам’яткоохоронної галузі;
  • створити електронну базу даних про об’єкти культурної спадщини Бережанського району;
  • скласти облікову документацію (паспорти) на об’єкти культурної спадщини Бережанського району та внести їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;
  • забезпечити державний облік та контроль за об’єктами культурної спадщини;
  • забезпечити збереженість об’єктів культурної спадщини.

       6.Напрями діяльності та заходи з реалізації програми

Напрями діяльності та заходи з реалізації програми наведені у додатку 2 до програми.

7.Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію та контроль за ходом виконання програми здійснює відділ культури і туризму районної державної адміністрації.

                                                                                                      ДОДАТОК № 1

                                                                                 до рішення районної ради

                                                                                     від “ 31 ” жовтня   2011 р.

                                                                               №   96 

Ресурсне забезпечення

програми збереження культурної спадщини

Бережанського району на 2011-2015 роки

(тис. гривень)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

 

І

 

ІІ

2011

рік

2012

рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

 

 

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

 

58,27

 

88,36

 

87,6

 

85,1

 

85,1

 

404,43

 

районний бюджет

 

 

58,27

 

88,36

 

87,6

 

85,1

 

85,1

 

404,43

 

Керуючий справами

виконавчого апарату                                                             В.Є.Зінчук 


ДОДАТОК №2  

                                                                                       до рішення районної ради

                                                                                                                                                                                                                                         від “ 31 ” жовтня   2011 р.

                                                                                                                                                         №   96

Напрями діяльності та заходи з реалізації програми збереження культурної спадщини

Бережанського району на 2011-2015 роки

 

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

 

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

 

 

Виконавці

 

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

 

 

Очікуваний результат

І етап

ІІ етап

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

1.

Поетапне проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини

1.1. Інвентаризація 86 пам’яток архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва

2011 -2015

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет

1,0

1,2

1,2

1.2

1,2

Перевірка стану пам’яток, фотофіксація, складання облікової документації та охоронних договорів: у 2011 році – 14 об’єктів, у 2012, 2013, 2014, 2015 році по 16 об’єктів.

2.

Забезпечення перевірки стану збереження і наявності культурних цінностей у переданих релігійним громадам культових спорудах, що є пам’ятками

2.1. Інвентаризація збереженості іконостасів в комплексі з іконами, стародруками тощо

2011 -2015

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

 

 

 

районний бюджет

-

2,5

2,5

-

-

Перевірка стану збереження і наявності культурних цінностей у переданих релігійним громадам культових спорудах- пам’ятках.

 

 

 

3.

Проведення обстеження стану пам’яток з метою визначення об’єктів, на яких необхідно першочергово провести дослідні та консервацій- ні роботи та скласти їх перелік

3.1. Інвентаризація аварійних пам’яток археології, історії, монументального мистецтва

2011 -2015

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет

0,27

-

-

-

-

Складення переліку пам’яток, на яких необхідно першочергово провести дослідні та консерваційні роботи.

3.2. Інвентаризація аварійних пам’яток архітектури, містобудування

    2011 -2015

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет

-

0,31

-

-

-

Складення переліку пам’яток, на яких необхідно першочергово провести дослідні та консерваційні роботи.

4.

Проведення обстеження стану пам’яток садово-паркового мистецтва, здійснення заходів щодо їх збереження та використання

4.1. Інвентаризація пам’яток садово-паркового мистецтва

 

    2011 -2015

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

 

 

 

районний бюджет

-

0,45

-

-

-

Перевірка стану пам’яток, фотофіксація, складання облікової документації та охоронних договорів.

5.

Проведення паспортизації 224 об’єктів культурної спадщини місцевого значення (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних)

5.1 Розроблення електронних паспортів на 224 об’єкти культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних)

    2011 -2015

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

районний бюджет

57,0

83,9

83,9

83,9

83,9

Паспортизувати 224 об’єкти:

у 2011 році - 32,

у 2012 році - 48,

у 2013 році - 48,

у 2014 році - 48,

у 2015 році - 48.

 

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату                                                                                                                    В.Є.Зінчук