Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Програма

розвитку олімпійського руху в Бережанському районі на 2011-2014 роки 

1. Паспорт програми 

1. 

Ініціатор розроблення програми 

Відділ з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації  

2. 

Дата, номер і назва розпорядчого документа   органу виконавчої   влади про   розроблення програми 

5 травня 2011 року № 331 „Про проект програми розвитку олімпійського руху в Тернопільській області на 2011-2014 роки”

3. 

Розробник програми

Відділ з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету України

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Відділи освіти, з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації, органи   місцевого самоврядування, Бережанський районний центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”

7.

Термін реалізації програми

2011-2014 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для

комплексних програм)

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг

фінансових ресурсів,

необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

76 тис. гривень

9.1.

Коштів районного бюджету

72 тис. гривень

9.2

Кошти інших джерел

4 тис. гривень

 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

 Олімпійський рух – громадський рух, який базується на добровільному об’єднанні громадян та організацій з метою пропаганди ідей олімпізму, здорового способу життя, розвитку фізичної культури та спорту.

Олімпійський рух є важливим чинником загальної культури. Виховання людей в дусі олімпійських цінностей сприяє впровадженню культури здорового способу життя, залученню всіх верств населення до активних занять фізичною культурою та спортом, що, в свою чергу, забезпечує покращення здоров’я нації, її духовне збагачення.

Особливу тривогу викликає низький рівень залучення населення до занять фізичною культурою і спортом. Так, лише кожен п’ятий хлопець чи дівчина шкільного віку та кожен десятий студент чи студентка мають достатній рівень рухової активності оздоровчої спрямованості, що є одним із найнижчих показників у Європі. 60 % українських школярів не спроможні виконати вимогу загальноєвропейських тестів з фізичної підготовленості «Єврофіт».

Кожна шоста дитина народжується з відхиленням в стані здоров’я, а за час навчання у загальноосвітніх навчальних закладах школярі втрачають щонайменше третину свого здоров’я: погіршуються зір, слух, осанка; зростає кількість випадків невротичних розладів тощо. Відхилення у стані здоров’я визначаються медиками майже у 90% студентів, серед яких більше половини мають незадовільний фізичний стан.

 У дитячому та молодіжному середовищі зростає популярність малорухомого способу життя (комп’ютери, електронні ігри, перегляд телепередач тощо). Все більше переважають пасивні форми дозвілля, ризикована поведінка та різні форми залежності: алкоголь, наркотики, тютюнопаління, лудоманія тощо.

Дотепер в українському суспільстві не сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту, як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і продовження його тривалості.

Основні проблеми, пов’язані з кризовою ситуацією у сфері фізичної культури і спорту характеризуються такими факторами:

- низький рівень освіти населення щодо усвідомлення цінності здоров’я та неефективна система стимулювання населення до збереження свого здоров’я;

- невідповідність потребам населення послуг, що надаються засобами фізичної культури і спорту за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення, у тому числі в сільській місцевості;

- обмежена рухова активність, травматизм, поширення нікотинової, наркотичної, алкогольної залежності, асоціальна поведінка молоді, нераціональне та незбалансоване харчування, вживання допінгових речовин;

- слабка фізична підготовка молоді;

- низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького та резервного спорту;

- невідповідність баз олімпійської підготовки європейським та світовим стандартам;

- недосконалість організаційно-правових та економічних механізмів державної політики у сфері фізичної культури і спорту;

- недостатнє бюджетне фінансування та неефективне залучення позабюджетних коштів.

 За таких умов пріоритетним напрямом гуманітарної політики має стати розвиток сфери фізичної культури і спорту, що дасть можливість забезпечити оптимальну рухову активність кожної людини впродовж усього життя, створити умови для організації змістовного дозвілля і максимальної реалізації здібностей людини.

Як соціальне явище олімпійський рух відображає стан суспільства.

На міжнародний імідж держави позитивно впливають досягнення українських спортсменів на спортивній арені, які прищеплюють почуття патріотизму та гордості за свою країну.Сьогодні необхідно зробити спорт натхненням для молоді з тим, щоб вони усвідомили його значимість у своєму житті.

Державна політика підтримки олімпійського руху повинна спрямовуватися: на реалізацію програми розвитку олімпійського руху в регіонах; вияв повсюдної уваги до дитячо-юнацького спорту, фізичної культури за місцем проживання, масового відпочинку населення, у тому числі в сільській місцевості; на забезпечення функціонування системи контролю і оцінки всієї системи фізичної культури і спорту.

Поєднуючи спорт з культурою та освітою, Олімпізм намагається створити спосіб життя, який базується на радості від зусилля, освітній цінності доброго прикладу та повазі до універсальних фундаментальних етичних принципів».

3. Визначення мети програми

Мета Програми полягає у створенні сприятливих умов для поширення ідей і цінностей олімпійського руху серед населення Бережанського району, впровадження культури здорового способу життя, залучення всіх верств населення до активних занять фізичною культурою та спортом, активації руху за духовне збагачення та моральне очищення суспільства як важливої складової покращення якості і тривалості активного життя населення та розвитку спорту вищих досягнень.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

З метою реалізації Програми необхідно ввести в дію організаційний механізм, який передбачає поєднання зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, інших суб’єктів сфери фізичної культури і спорту.

Принциповою особливістю механізму реалізації Програми є забезпечення її напрямків і заходів. Цього можна досягти за рахунок якісного добору складу координаційної ради, кожен член якої відповідає за визначені напрямки та заходи Програми, а також призначення осіб, відповідальних за певну ділянку роботи.

Основними шляхами і засобами розв’язання проблеми є:

- пропаганда олімпійського руху із залученням засобів масової інформації для роз’яснення проблем, пов’язаних із сферою фізичної культури і спорту;

- інтеграція олімпійської освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів та поліпшення фізкультурно-оздоровчої роботи в усіх навчальних закладах;

- організація та проведення спортивно-масових заходів, Олімпійських уроків, Олімпійських днів тощо, під час проведення яких залучатимуться всі верстви населення і провідні спортсмени (олімпійці), тренери, ветерани спорту, фахівці галузі фізичної культури і спорту;

- розроблення системи заохочення молоді до занять фізичною культурою і спортом, особливо у навчальних закладах;

- збільшення кількості молоді, що займається фізичною культурою і спортом;

- забезпечення інформаційної підтримки розвитку олімпійського руху;

- покращення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, формування системи відбору спортивного резерву.

Для фінансування Програми залучаються в установленому порядку кошти районного бюджету, а також кошти інших джерел фінансування, не заборонені чинним законодавством.

Ресурсне забезпечення програми

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього,

 

у тому числі:

19,0

19,0

19,0

19,0

76,0

районний бюджет

18,0

18,0

18,0

18,0

72,0

коштів інших джерел

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники 

Основними завданнями Програми є:

- сприяння реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту;

- розвиток олімпійської освіти та олімпійського руху в закладах дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти;

- розвиток олімпійського руху за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, поліпшення умов для занять фізичною культурою і спортом, зокрема, серед сільського населення;

- забезпечення розвитку олімпійських видів спорту в дитячо-юнацьких спортивних школах;

- підвищення рівня спортивної майстерності вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

- сприяння спортивним організаціям у поліпшенні матеріально-технічної бази для занять фізичною культурою і спортом, забезпечення оснащення інвентарем та обладнанням провідних баз підготовки спортсменів з олімпійських видів спорту, а також забезпечення екіпіровкою провідних спортсменів на рівні сучасних вимог;

- професійний відбір талановитих спортсменів до складу збірних команд району з олімпійських видів спорту та забезпечення належних умов для безперервного навчально-тренувального процесу, участі у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

- вжиття заохочувальних заходів щодо підвищення спортивних результатів;

- розвиток роботи з ветеранами фізкультурно-спортивного руху;

- розвиток спорту інвалідів.

Виконання Програми здійснюватиметься за такими напрямками:

- розвиток олімпійської освіти;

- фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота;

- нормативно-правове та наукове забезпечення;

- кадрове забезпечення;

- інформаційно-пропагандистське забезпечення.

У результаті виконання заходів Програми будуть визначені стратегічні пріоритети розвитку олімпійського руху відповідно до напрямів державної політики у сфері фізичної культури і спорту; створені організаційні, нормативно-правові, матеріально-технічні та соціально-економічні умови для комплексного вирішення поставлених завдань та переорієнтації практичної діяльності на розв’язання пріоритетної проблеми – зміцнення здоров’я та тривалості працездатності населення засобами фізичної культури і спорту.

6. Напрямки діяльності та заходи програми

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання

Перелік заходів

програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у тому числі:

Очікуваний

результат

2011

2012

2013

2014

Разом

1.

Розвиток олімпійської освіти

Впровадження олімпійської освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів

2011-2014 роки

 

Відділи з питань фізичної культури та спорту, освіти районної державної адміністрації, районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету

не потребує коштів

-

-

-

-

-

Формування і вдосконалення в учнівської молоді системи знань щодо гуманістичних ідеалів і цінностей олімпізму, мотивації та навичок здорового способу життя

Створення олімпійських куточків у навчальних закладах

2011-2013 роки

Відділ освіти районної державної адміністрації, районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету

районний бюджет

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

Відкриття у загальноосвітніх навчальних закладах району окремих куточків з інформацією про олімпійський рух

Проведення обласного туру Всеукраїнської вікторини „Знавець олімпійського спорту”, конкурсів дитячого малюнку та літературних творів серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів

2011-2014 роки

Відділи з питань фізичної культури та спорту, освіти районної державної адміністрації,

районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету

не потребує коштів

-

-

-

-

-

Мотивація пізнавального інтересу до олімпійського руху серед широкого кола учнів, пропаганда здорового способу життя

Формування бібліотеки на базі районного осередку Національного олімпійського комітету, яка включала б повну інформацію щодо олімпійського руху

2011 рік

Районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету

не потребує коштів

-

-

-

-

-

Надасть можливість всім зацікавленим ознайомитись у повному обсязі з інформацією про олімпійський рух

2.

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота

Проведення Всеукраїнського олімпійського уроку „Стань в ряди олімпійців"

 

2011-2014 роки

Відділи з питань фізичної культури та спорту, освіти районної державної адміністрації, районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету

районний бюджет

2,0

2,0

2,0

2,0

8,0

Збільшення кількості учасників спортивно-видовищних заходів

 

 

Організація і проведення олімпійського дня

2011-2014 роки

Районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету, районний центр фізичного здоровя населення „Спорт для всіх”

районний бюджет

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

 

 

 

 

кошти інших джерел

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

 

 

 

Організація і проведення заходів у рамках програми олімпійського тижня

2011-2014 роки

Районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету, районний центр фізичного здоровя населення „Спорт для всіх”

районний бюджет

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

Збільшення кількості учасників спортивно-видовищних заходів

кошти інших джерел

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

Організація і проведення спортивно-масових заходів, змагань на призи заслужених спортсменів і тренерів України та з метою вшанування пам'яті провідних фахівців спорту області

2011-2014 роки

Відділ з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації, районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету

районний бюджет

2,0

2,0

2,0

2,0

8,0

Проведення Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей та юнацтва «Олімпійське лелеченя»

2011-2014 роки

Відділи з питань фізичної культури та спорту, освіти районної державної адміністрації, районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету

районний бюджет

2,0

2,0

2,0

2,0

8,0

Можливість залучити до олімпійського руху щороку до 150 учнів

Участь в обласних змаганнях „Хто ти, майбутній олімпієць?”

2011-2014 роки

Районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету, Районне фізкультурно-спортивне товариство „Колос”

районний бюджет

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

Можливість забезпечити участь команд району в обласних змаганнях

Сприяння в організації заходів ветеранського руху та спортивних заходів серед ветеранів

2011-2014 роки

Районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету, районний центр фізичного здоровя населення „Спорт для всіх”

районний бюджет

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

Проведення щороку турнірів з олімпійських видів спорту серед ветеранів та участь в обласних турнірах

  

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ з питань фізичної культури і спорту районної державної адміністрації.

Безпосередній контроль за здійсненням заходів, визначених Програмою та взаємне інформування покладається на відділ з питань фізичної культури і спорту районної державної адміністрації та районний осередок Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету.