Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ПРОГРАМА

збільшення площ посадки та нарощування обсягів виробництва плодів та ягід у Бережанському районі Тернопільській області

в 2011- 2025 роках

 

1. Паспорт програми 

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Протокол наради при голові обласної державної адміністрації від        18.01.2011 року № 3, доручення голови обласної державної адміністрації по результатам наради від 02.04.11 року.

3.

Розробник програми

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

4.

Відповідальний виконавець програми

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

5.

Учасники програми

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, корпорація «Тернопільсадвинпром»,

районна державна адміністрація, сільськогосподарські товаровиробники району та переробні підприємства

6.

Термін реалізації програми

2011-2025 роки

6.1.

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

І етап: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 роки

2 етап: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 роки

3 етап: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Обласний бюджет

 

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього, тис. грн.

у тому числі:

 

 

2413

8.1.

коштів обласного бюджету

1215

8.2.

коштів інших джерел

1198

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

Садівництво в районі завжди було провідною високоприбутковою галуззю сільськогосподарського виробництва, яка забезпечувала населення незамінними вітамінними продуктами харчування, а переробні підприємства – сировиною.

Природно-кліматичні умови і ґрунтові ресурси району є сприятливими для вирощування плодово-ягідних насаджень, одержання високих врожаїв плодів та ягід та дозволяють отримувати високоякісні продукти в обсягах, достатніх для забезпечення внутрішніх потреб і формування експортного потенціалу. 

Фрукти та ягоди – цінна продовольча продукція садівництва. Продукцію садівництва в основному використовують на продовольчі цілі.

Програма розроблена для розв’язання наступної проблеми: забезпечення продовольчої потреби плодів та ягід населення району.

Для забезпечення населення району плодами і ягодами, відповідно   мінімальних норм споживання плодів і ягід необхідно щороку виробляти    2,8 тис. тонн.  

 

3. Визначення мети програми

Метою Програми є:

-         стабілізація і подальше збільшення виробництва плодів і ягід; 

-         насичення внутрішнього продовольчого ринку конкурентоспроможними продуктами та розширення їх експорту з метою повного забезпечення потреб населення у цих продуктах за фізіологічними нормами; 

-         розширення виробництва екологічно чистої продукції шляхом переходу від індустріально-хімічних методів ведення господарства до біологічних; 

-         інтенсивне господарювання шляхом удосконалення технологій і організації виробництва на основі використання досягнень науки і передового досвіду; 

-         створення сприятливих умов для збільшення виробництва і переробки плодів та ягід, впровадження у виробництво нових високоврожайних сортів плодових та ягідних культур для отримання подальшого підвищення врожайності і стимулювання залучення інвестицій у виробництво; 

-         щорічне оновлення багаторічних насаджень. 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

 

Головним напрямком розвитку садівництва в району є послідовна інтенсифікація і спеціалізація, створення високопродуктивних садів на промисловій основі, закладка нових і реконструкція старих садів сортами короткого циклу, які вступають у фазу плодоношення на 3-й, 4-й рік після садіння та забезпечують врожай при відповідній агротехніці 200-300 центнерів з гектара.

Видова структура культур садівництва вдосконалюється з врахуванням потреб ринку в плодоягідній продукції.

За останні роки у видовій структурі садів постійно зростає частка зерняткових культур, зокрема яблунь, зовсім мало груш.

Невідкладною проблемою є збільшення в структурі виробництва частки плодів кісточкових культур та горіхів.

Максимальний урожай плодово-ягідних культур можна одержати лише за інтенсифікації виробництва, організації виробництва на основі використання досягнень науки й передового досвіду, впровадження ресурсозберігаючих технологій при поєднанні таких агротехнічних заходів, як внесення добрив, обробіток ґрунту, догляд за насадженнями, боротьба із шкідниками та хворобами.

Серед критеріїв оцінки пріоритетності певних технологій визначальну роль будуть відігравати: ступінь насичення ринку продуктами, вплив на ефективність виробництва, можливості економії ресурсів, екологічні наслідки.

У 2011-2025 роках всіма категоріями господарств району прогнозується посадити 255 га, в тому числі сільгосппідприємствами – 131 га садів та в господарствах населення – 124 гектарів.(додатки 1-2).

Виконання Програми дасть можливість наростити обсяги виробництва плодів та ягід у 2025 році до 2,8 тис.тонн, що забезпечить продовольчу потребу району в плодоягідній продукції.

Для заохочення населення району в посадці плодово-ягідних багаторічних насаджень необхідно проводити щорічну компенсацію витрат, пов’язаних із закупівлею посадкового матеріалу в плодорозсадниках області за рахунок коштів обласного бюджету згідно із затвердженими нормативами витрат на 1 гектар, у межах яких проводиться компенсація суб’єктам господарювання у виноградарстві, садівництві і хмелярстві (наказ Міністерства аграрної політики України від 17 вересня 2010 року № 568). Виплату коштів проводити щомісяця за фактично посаджені саджанці.

Пріоритетними завданнями є: збільшення площ під багаторічними плодовими насадженнями, нарощування обсягів виробництва продукції садівництва.

Фінансування Програми щодо розвитку садівництва в сільськогосподарських підприємствах проводиться із спецфонду Державного бюджету (постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 року № 587 «Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства»).

Фінансування Програми розвитку садівництва в особистих селянських господарствах населення планується із обласного бюджету в розмірі   1225 тис. гривень і виконується в три етапи протягом 2011 – 2015,   2016 – 2020, 2021 - 2025 років.

 

Ресурсне забезпечення програми                 

                                            тисяч гривень 

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Перший етап

2011

2012

2013

2014

2015

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

160,9

160,9

160,9

160,9

160,9

Обласний бюджет

81

81

81

81

81

бюджети сіл, міста

0

0

0

0

0

кошти не бюджетних джерел

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Другий етап

2016

2017

2018

2019

2020

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

160,9

160,9

160,9

160,9

160,9

обласний бюджет

81

81

81

81

81

бюджети сіл, міста

0

0

0

0

0

кошти не бюджетних джерел

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

Третій етап

2021

2022

2023

2024

2025

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

160,9

160,9

160,9

160,9

160,9

2413

Обласний бюджет

81

81

81

81

81

1215

бюджети сіл, міста

0

0

0

0

0

 

кошти небюджетних джерел

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

1198

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Подолання негативних тенденцій та забезпечення сталого розвитку галузі потребує вирішення основних завдань і заходів:

-         удосконалення системи економічно-правового забезпечення галузі, узгодження її з міжнародними стандартами;      

-         активізація інвестиційної політики за рахунок розширення доступу виробників плодоягідної продукції до кредитних ресурсів на пільгових умовах;

-         довести виконавцям заходу завдання з посадки садів та ягідників;

-         розширення мережі плодорозсадників;

-         провести посадку високопродуктивними сортами тільки районованих вітчизняних та зарубіжних сортів;

-         здійснення контролю за посадковим матеріалом, посадкою та доглядом;

-         дотримання агротехнологічних вимог вирощування плодів та ягід;

-         удосконалювати системи зберігання та переробки плодів і ягід.

Результатом виконання заходів Програми передбачено збільшення площ посадки садів та ягідників всіма категоріями господарств до 526 га та нарощування обсягів виробництва до 2800 тонн.


6. Напрями діяльності та заходи програми

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування

(вартість),

тис. гривень,

у тому числі:

Очікуваний результат

Усього

В тому числі

 

Обласний бюджет

Кошти не бюджетних джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

8

1.

Збільшення площ під плодоягідними культурами

1.1. Довести виконавцям заходу завдання з посадки садів та ягідників

2011

рік

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

без фінансу-вання

-

 

Соціальний

 

1.2. Провести посадку високопродуктивними сортами та гібридами тільки районованих вітчизняних та зарубіжних сортів

 

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

 

Корпорація «Тернопільсадвинпром»,

сільськогосподарські товаровиробники району

 

 

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

 

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

 

 

Щороку            17 га,

в т.ч. ягідники 2,7 га. Створення

7 робочих місць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Здійснити контроль за саджан-цями плодоягідних культур та їх посадкою

2011-2025

роки

Управління агропромислового розвитку райдержадмі-ністрації, корпорація «Тернопільсадвинпром»

без фінансу-вання

-

-

Соціальний

2.

Нарощування обсягів виробництва фруктів та ягід

2.1. Дотримання агротехнологічних вимог вирощування

 

 

2011-2025

роки

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, корпорація «Тернопільсадвинпром» сільськогосподарські товаровиробники району

без фінансування

-

-

Соціальний

2.2. Закупівля мінеральних добрив, стимуляторів росту та засобів захисту рослин

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

Корпорація «Тернопільсадвинпром», сільськогосподарські товаровиробники району

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

 

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

79,9

Нарощування виробництва продукції

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію та контроль за ходом виконання і відповідальність за взаємне інформування учасників Програми покласти на управління агропромислового розвитку райдержадміністрації та корпорацію «Тернопільсадвинпром».