Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ПРОГРАМА

«Молодь Бережанщини» на 2011-2015 роки»

 

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009 – 2015 роки» 

3.

Розробник програми

Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації

6.

Учасники програми

Управління економіки, агропромислового розвитку, праці та соціального захисту населення, фінансове управління, відділи охорони здоров’я, у справах сім'ї та молоді, освіти, з питань фізичної культури і спорту, культури і туризму, сектор з питань внутрішньої політики і зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю, служба у справах дітей райдержадміністрації, виконком Бережанської міської ради спільно з органами місцевого самоврядування, РВ УМВС України в Тернопільській області, Бережанське районне управління юстиції, районний центр зайнятості, районний війсь-ковий комісаріат, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районний молодіжний центр праці, молодіжні громадські організації (за згодою), органи молодіжного та студентського самоврядува-ння (за згодою) 

7.

Термін реалізації програми

2011 – 2015 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний бюджет 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

255 тис. грн

9.1.

коштів місцевого бюджету

255 тис. грн

 

коштів інших джерел

-

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Процес гармонійного розвитку молоді, соціалізації, адаптації та інтеграції молодої особи в громадське життя, виховання у неї найвищих громадянських почуттів, високої правової, естетичної, моральної культури, як відомо, значною мірою визначають майбутній розвиток держави, суспільства, нації. Сьогодні молодь – найбільш чутлива та уразлива частина суспільства. На Тернопільщині молодь у віці з 14 до 35 років складає 31,15 % всього населення області (338,1 тис. осіб, з них міського – 163,4 тис. осіб, сільського – 174,7 тис. осіб). Вона потребує постійного захисту та допомоги з боку держави. Але підтримка молоді - це не вирішення за неї проблем а, перш за все, надання їй можливостей долати труднощі власними силами.

Молодь, як соціально-демографічна група, характеризується не лише віковими ознаками, але й специфікою соціального становлення, особливим місцем у структурі суспільства. Загострення соціально-економічних проблем, відсутність дієвих механізмів державної підтримки молоді в період її соціального становлення і розвитку відчутно позначилися на матеріальному становищі молоді, погіршили здоров'я, фізичний та духовний розвиток молодих громадян. Для значної частки молодого населення області гострими залишаються проблеми отримання житла, якісної освіти, зайнятості, відсутності доступних фізкультурно-оздоровчих закладів і закладів дозвілля, особливо за місцем проживання. Усе це помітно впливає на соціальне самопочуття молодих осіб, спричиняє розвиток негативних проявів у молодіжному середовищі. Загрозливого поширення серед молоді набули негативні форми соціальної поведінки (злочинність, проституція, тютюнокуріння тощо) та соціально небезпечні хвороби (туберкульоз, СНІД, наркоманія, алкоголізм, хвороби, що передаються статевим шляхом). Посилення напруженості у працевлаштуванні молоді, зростання відкритого та прихованого безробіття, різке розшарування в рівнях оплати праці між державними і недержавними секторами економіки сприяють соціально-професійній переорієнтації молоді на працю у недержавному секторі, на отримання доходів у «тіньовій» сфері. Чисельність незайнятої молоді, її питома вага серед загальної кількості безробітних матиме тенденцію до поступового зростання. На ринку праці, насамперед, слід очікувати зменшення попиту на випускників навчальних закладів. Повільно вирішуються питання підтримки молодіжного підприємництва. Загострення економічної кризи відбивається на якісному рівні дозвілля молоді, його духовно-культурному змісті, спрямованості. Зниження престижу освіти і культури в молодіжному середовищі призводить до падіння рівня духовності, породжує моральну та інтелектуальну деградацію. В цих умовах потрібно забезпечити необхідний мінімум культурних благ і послуг молодим людям, всебічно сприяти раціональному використанню вільного часу.

Процес забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, реалізації її конституційних прав та свобод потребує посилення координації зусиль держави і громадськості; комплексного, системного підходу всіх суб'єктів молодіжної політики до її впровадження шляхом координації зусиль і необхідних засобів; подолання дублювання, відомчої відокремленості у справі захисту конституційних прав молоді; поліпшення соціально-економічних, побутових умов життя молоді; розвитку її громадянської та трудової активності; формування духовної культури.

У центрі уваги державної молодіжної політики має бути молодь як стратегічний ресурс, головне джерело інновацій і найважливіший фактор змін. Саме тому пріоритетом регіональної молодіжної політики стає створення умов для розвитку економічної та соціальної активності молоді, включення її у процес вирішення власних проблем і проблем країни. Принциповою позицією є активізація молоді, розвиток її особистісних якостей за рахунок активної участі у житті громади замість політики вирішення вже назрілих проблем та суперечностей у молодіжному середовищі. У розробці механізмів реалізації державної молодіжної політики акцент має бути переміщений з патерналістської моделі вирішення соціальних проблем молоді (тобто зусиль тільки органів державної влади) на модель активної співпраці органів державної влади та громадських організацій як на благо окремих молодих людей, так і в інтересах суспільства, громади в цілому.

Програма дає можливість районному відділу у справах сім’ї та молоді розробити заходи щодо сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, що відповідають культурологічним орієнтаціям, особливостям, специфіці, профілю й типу організації-розробника і є актуальними в конкретних соціально-економічних умовах району.

 

3. Визначення мети програми 

Метою Програми є реалізація в районі державної молодіжної політики, а саме: створення сприятливих соціальних, економічних, політичних, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення й самореалізації молоді. 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

 

Прийняття Програми дозволить поступово вирішувати проблеми соціального становлення молоді Бережанського району.

Програма передбачає протягом 2011-2015 років здійснити комплекс заходів щодо створення умов для ефективної реалізації державної молодіжної політики в районі шляхом:

- розширення можливості та активізації участі молодого покоління в усіх сферах життєдіяльності територіальної громади області, сприяння розвитку активності та ініціативи молоді;

- забезпечення молодим громадянам можливостей для успішного життєвого старту;

- удосконалення системи формування здорового способу життя молоді та профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі;

- формування молодіжного інформаційного простору;

- розвитку громадянської активності молоді;

- підтримки діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій;

- створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;

- забезпечення реалізації прав молоді з особливими потребами;

- розробки інформаційно-методичних матеріалів з реалізації державної молодіжної політики;

- розробки системи моніторингу стану та розвитку молоді, планування системи заходів щодо поліпшення її становища.

Програму розроблено на період до 2015 року, вона є середньостроковою.

Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету. 

Ресурсне забезпечення програми «Молодь Тернопільщини» 

  

 тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн

у т. ч. по роках: 

Усього витрат на виконання програми

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі (тис.грн): 

32,0

50,0

57,0

58,0

58,0

255,0

районний бюджет

32,0

50,0

57,0

58,0

58,0

255,0

бюджети сіл, селищ, міст

-

-

-

-

-

-

кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

-

-

 

Відсутність Програми ставить під загрозу реалізацію державної молодіжної політики у регіоні.

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Протягом 2011 – 2015 років планується здійснити такі заходи:

- створення умов для успішної реалізації державної молодіжної політики в області;

- створення умов для повноцінної соціалізації та самореалізації особистості молодої людини;

- формування у молоді соціально-позитивних форм поведінки та навичок, що ґрунтуються на здоровому способі життя;

- надання молоді соціально-психологічної, юридичної, педагогічної підтримки та допомоги;

- сприяння створенню соціально-позитивного інформаційного простору, необхідного для розвитку особистості в умовах сучасного суспільства;

- впровадження новітніх технологій соціальної роботи з молоддю;

- підвищення соціальної активності молоді, спрямованої на активізацію її участі у соціально-економічному, політичному та культурному житті області;

- забезпечення реалізації конституційних прав молодих громадян у сфері освіти, праці та зайнятості;

- підтримка талановитої та обдарованої молоді, сприяння гармонійному духовному та фізичному розвитку молоді;

- всебічна підтримка існуючих та створення нових молодіжних та дитячих громадських об’єднань, підтримка їх діяльності та програм, які вони реалізують;

- налагодження співпраці та обміну досвідом з державними та молодіжними громадськими організаціями інших регіонів України, близького та далекого зарубіжжя;

- формування правової культури та профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі;

- соціальна адаптація та інтеграція в суспільство молоді з особливими потребами (зокрема молодих людей з функціональними обмеженнями).

Реалізація програми «Молодь Тернопільщини» на 2011-2015 роки має забезпечити сприятливі умови для:

- підвищення ефективності реалізації державної молодіжної політики в регіоні;

- зниження темпів розвитку кризових явищ в молодіжному середовищі;

- формування у молоді цінностей здорового способу життя;

- надання можливостей молоді, яка опинилася в кризовій ситуації, отримати необхідну інформаційну та соціально-педагогічну допомогу;

- створення системи своєчасного реагування на соціальні зміни у молодіжному середовищі;

- підвищення соціальної, політичної, творчої активності молоді;

- створення якісно нової системи інформаційного забезпечення молоді щодо вирішення її проблем;

- підвищення ефективності реалізації соціальних програм, профілактичних та освітніх заходів щодо молоді;

- формування позитивно орієнтованих культурних потреб молоді, позитивних зрушень в організації змістовного дозвілля молоді;

- формування активної громадянської позиції молодого покоління, залучення його до участі в житті територіальної громади регіону і держави;

- підтримки проектів програм молодіжних громадських організацій щороку;

збільшення кількості молоді, залученої до здійснення заходів щодо формування здорового способу життя;

- збільшення кількості молоді залученої до заходів, спрямованих на профілактику негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі;

- збільшення кількості молодих людей, залучених до участі у заходах, спрямованих на забезпечення інтелектуального розвитку молоді;

- збільшення кількості молоді залученої до заходів з патріотичного виховання.


                                                                                                                                                                                                                                                                                          Додаток 2

6. Напрями діяльності та заходи програми «Молодь Бережанщини» 

№ з/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів програми

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансу

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у т. ч. по роках:

Очікуваний   результат

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості

1.1. Сприяння участі дітей та молоді району в міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних конференціях, фестивалях, конкурсах, акціях, турнірах, семінарах, змаганнях тощо 

Постійно

Відділи у справах сім’ї та молоді, культури і туризму, освіти райдержадміністрації.

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

2,5

3,7

5,7

5,7

5,7

Виконання заходів програми дасть можливість підвищити рівень підготовки до участі у вказаних заходах для 150 молодих людей щороку

1.2. Надання організаційної та фінансової підтримки молодіжним культурно-мистецьким фестивалям, конкурсам, виставкам та іншим молодіжним творчим акціям

Постійно

Відділи у справах сім’ї та молоді, культури і туризму, освіти райдержадміністрації

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

5,0

10,0

15,0

 

15,0

 

15,0

 

Проведення щороку 3 фестивалів,

4 конкурсів,

4 виставок

1.3. Організація та проведення районного етапу Всеукраїнського фотоконкурсу «Молоде обличчя України»

березень-червень 2011-2015 років

Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

3,0

3,0

4,0

4,0

4,0

Збільшення кількості учасників фотоконкурсу від , району  

1.4. Сприяння у проведенні Форуму творчої молоді Тернопільщини

 

Щороку

 

 

 

 

Відділи у справах сім’ї та молоді, культури і туризму, освіти райдержадміністрації

 

 

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Забезпечення участі у форумі молодих людей з усього району щороку

1.5. Сприяння у проведенні обласного конкурсу молодіжного лідерства «Молодий лідер року» у різних галузях життєдіяльності області

Щороку

 

 

 

 

Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації

 

 

 

 

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

-

0,5

-

0,5

-

Заохочення молоді до громадської діяльності, розвиток молодіжного руху в області

1.6. Сприяння у проведенні обласного конкурсу молодих поетів та прозаїків, випуск літературного молодіжного альманаху

Щороку

 

 

 

 

Відділи у справах сім’ї та молоді, культури і туризму, освіти райдержадміністрації

 

 

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

Щорічний випуск літературного молодіжного альманаху 

1.7. Сприяння у проведенні обласного фестивалю творчих робіт молоді з особливими потребами «Горицвіт»

Щороку

 

 

 

 

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації

 

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Залучення щороку молодих людей з особливими потребами до творчої діяльності

1.8. Сприяння у проведенні обласного фестивалю творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Повір у себе!»

Щороку

 

 

 

 

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділи у справах сім’ї та молоді, освіти райдержадміністрації

 

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Залучення щороку молодих людей з функціональними обмеженнями до творчої діяльності

1.9. Проведення молодіжних культурно-мистецьких фестивалів, конкурсів, виставок художньої творчості, пленерів, творчих акцій та здійснення інших заходів, спрямованих на виявлення і самореалізацію обдарованих дітей та молоді

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділи у справах сім’ї та молоді, культури і туризму, освіти райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

2,0

3,0

4,0

4,0

4,0

Збільшення кількості молоді, залученої до участі у заходах, спрямованих на забезпечення інтелектуального розвитку молоді

1.10. Сприяння у організаціїї та проведенні обласного семінару молодих державних службовців

жовтень 2011- 2015 роки

Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Підняття престижу державної служби серед молоді, удосконалення навичок та вмінь молодих державних службовців

1.11. Проведення семінарів, засідань за круглим столом, нарад, конкурсів, спрямованих на залучення молодих громадян до співпраці з органами виконавчої влади та роботи в таких органах. Проведення всеукраїнського конкурсу аналітичних робіт "Мої ініціативи в державному управлінні"

Постійно 

Відділи у справах сім’ї та молоді, культури і туризму, освіти райдержадміністрації

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Збільшення кількості молоді, залученої до співпраці з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також до роботи в таких органах

2. 

Утвердження патріотизму,   духовності, моральності, формування правової культури молоді

2.1. Сприяння у проведенні обласного етапу Всеукраїнської акції

«Пам’ятати. Відродити. Зберегти»

Щороку

 

 

 

 

Відділи у справах сім’ї та молоді, культури і туризму, освіти райдержадміністрації, молодіжні громадські організації (за згодою)

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

1,0

1,0

1,5

1,5

1,5

Облаштування та впорядкування 2 пам’яток історії та культури щороку

2.2. Підтримка участі молодих виконавців у Всеукраїнському фестивалі стрілецької і повстанської пісні «Дзвони Лисоні»

Щороку

 

Відділи у справах сім’ї та молоді, культури і туризму, освіти райдержадміністрації

 

 

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

1,0

1,5

2,0

2,0

2,0

Збільшення кількості молоді, залученої до заходів з патріотичного виховання 

2.3. Сприяння у проведенні обласного конкурсу допризовної молоді «Майбутні лицарі України» до Дня пам’яті Героїв Крут

Щороку

 

Відділи у справах сім’ї та молоді, культури і туризму, з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районний військовий комісаріат

 

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Підняття престижу військової служби в Україні

2.4. Проведення районних молодіжних героїко-патріотичних та культурно-мистецьких заходів під час відзначення державних, народних і традиційних свят

Постійно

 

 

 

 

 

 

Відділи у справах сім’ї та молоді, культури і туризму, освіти райдержадміністрації, молодіжні громадські організації (за згодою)

 

 

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

1,5

1,5

2,0

2,0

2,0

Збільшення кількості молоді, залученої до співпраці з установами культурно- просвітницького спрямування та патріотичного виховання

2.5. Організація та проведення благодійних і культурно-просвітницьких акцій „Дзвони пам’яті”, „Пам’ятаймо минуле заради майбутнього”, здійснення вшанування полеглих у національно-визвольній боротьбі, упорядкування могил вояків УПА, УСС

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділи у справах сім’ї та молоді, культури і туризму, освіти райдержадміністрації, молодіжні громадські організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Збільшення кількості молоді, залученої до здійснення заходів з патріотичного виховання

2.6. Організація книжкових виставок у бібліотеках, читальних залах з історії України, визвольних змагань, молодіжних організацій „Пласт”, „Сокіл”, „Січ” „Луг” та інших

Постійно

 

 

 

 

 

 

Відділи культури і туризму, у справах сім’ї та молоді, освіти райдержадміністрації, молодіжні громадські організації (за згодою)

 

 

 

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Збільшення кількості молоді, залученої до здійснення заходів з патріотичного виховання

2.7. Організація проведення районної спартакіади допризовної молоді.

квітень 2011-2015 роки

Відділи з питань фізичної культури і спорту, у справах сім’ї та молоді, культури і туризму райдержадміністрації, районний військовий комісаріат

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

Підняття престижу військової служби в Україні

2.8. Проведення районних фестивалів молодіжного аматорського театрального мистецтва «Овації», «Діти Мельпомени»

Щороку

 

 

 

 

Відділи культури і туризму, у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації 

 

 

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

1,0

1,5

2,0

2,0

2,0

Збільшення кількості молоді, залученої до заходів з розвитку театрального мистецтва

2.9. Організація і проведення районного наметового табору «Лисоня» для учнів шкіл

Щороку

Відділи з питань фізичної культури і спорту, у справах сім’ї та молоді, культури і туризму райдержадміністрації

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

1,0

1,5

2,0

2,0

2,0

Збільшення кількості молоді, залученої до заняття спортом

2.10. Підтримка пластового (скаутського) руху

Постійно

Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Збільшення кількості дітей та молоді, які беруть участь у заходах з підтримки пластового (скаутського) руху

2.11. Проведення тематичних диспутів, «круглих столів», семінарів-тренінгів, конференцій з питань правового виховання та правового захисту молоді

Постійно

 

 

 

 

 

Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, РВ УМВС України в Тернопільській області, Бережанське районне управління юстиції, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Збільшення кількості молоді, залученої до заходів з питань правового виховання та правового захисту

2.12. Створення мережі стаціонарних площ для таборування на місцях визначних подій історії України (козацтво, УСС, УПА)

2011-2012 роки

 

 

 

 

Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації

 

 

 

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

-

-

-

-

-

Збільшення кількості молоді, залученої до заходів молодіжних громадських організацій 

3.

Пропаганда та формування здорового способу життя

3.1. Залучення молоді до занять фізичною культурою і спортом у спортивних клубах за місцем проживання та в спортивних секціях дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву

2011-2015 роки

Відділи з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Збільшення кількості молоді, залученої до занять фізичною культурою і спортом

3.2. Забезпечення проведення спартакіад, універсіад та інших масових спортивних заходів серед учнівської та студентської молоді району

2011-2015 роки

Відділи з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

1,0

2,0

3,0

3,0

3,0

Збільшення кількості молоді, залученої до заходів з популяризації здорового способу життя

3.3. Організація та проведення районної інформаційно-просвітницької акції „Здоровим бути модно”

2011-2015 роки

Відділи з питань фізичної культури і спорту, у справах сім’ї та молоді, культури і туризму, служба у справах дітей райдержадміністрації

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Збільшення кількості молоді, поінформованої про шкоду вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів

3.4. Сприяння у проведенні обласного конкурсу соціальної реклами «Наше майбутнє – без шкідливих     звичок»

Щороку

 

 

 

 

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ у справах сім’ї та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Покращення якості соціальної реклами щодо профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі

3.5. Сприяння у проведенні обласного етапу Всеукраїнського Фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»

Щороку

 

 

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділи у справах сім’ї та молоді, освіти, охорони здоров’я райдержадміністрації

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Збільшення кількості молоді залученої до заходів, спрямованих на популяризацію здорового способу життя

3.6. Проведення інформаційно-профілактичних рейдів з метою попередження негативних проявів у молодіжному середовищі (протидія розповсюдженню ВІЛ/СНІДу, наркоманії, алкоголізму, тютюнопалінню, соціально небезпечних хвороб), популяризації та утвердження здорового способу життя

2011-2015 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділи у справах сім’ї та молоді, освіти, охорони здоров’я, служба у справах дітей райдержадміністрації, РВ УМВС України в області, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

 

 

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Посилення протидії негативним явищам в молодіжному середовищі, залучення до профілактичних заходів молоді

3.7. Проведення тематичних конференцій

«Профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі»

 

 

 

 

Щороку

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділи у справах сім’ї та молоді, освіти, охорони здоров’я, служба у справах дітей райдержадміністрації, РВ УМВС України в області, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Бережанське районне управління юстиції, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

0,5

0,8

0,8

0,8

0,8

Збільшення кількості молоді залученої до заходів, спрямованих на профілактику негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі

4.

Соціальний захист та надання соціальної допомоги молоді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Надання соціальних послуг різним категоріям дітей і молоді та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах

Постійно

 

 

 

 

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Підтримка дітей і молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах

4.2. Сприяння у наданні пільгових довготермінових кредитів та часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків на будівництво (реконструкцію) і придбання житла молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам

2011-2015 роки

 

 

 

 

 

 

 

Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, Тернопільське регіональне управління ДСФУ

«Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

 

 

В межах бюджетних призначень

-

-

-

-

-

Збільшення кількості наданих пільгових довготермінових кредитів

4.3. Проведення таборів соціально-психологічної реабілітації для дітей інвалідів та членів їх сімей на базі будинку-інтернату благодійного фонду «Брати милосердя» для молодих інвалідів в с. Рай

Щороку

 

 

 

 

 

 

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації

 

 

 

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

0,5

0,7

0,7

0,7

0,7

Збільшення кількості дітей інвалідів, які пройшли соціально-психологічну реабілітацію, відповідно

5.

Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді та розвитку підприємницької діяльності молоді

5.1. Забезпечення діяльності Бережанського районного молодіжного центру праці

2011-2015 роки

 

 

Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації

 

Без фінансування

-

-

-

-

-

Працевлаштування молодих людей

 

5.2. Сприяння в проведенні обласного конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

Щороку

 

Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, районний молодіжний центр праці, районний центр зайнятості

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Збільшення кількості молоді залученої до підприємницької діяльності

5.3. Організація ярмарок вакансій із залученням підприємців, молоді та ЗМІ

Щороку

 

Райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Збільшення кількості працюючої молоді,

6.

Розвиток громадянської активності молоді, надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям

6.1. Участь в обласному конкурсі проектів та програм молодіжних громадських організацій і органів молодіжного і студентського самоврядування з молодіжної проблематики

Щороку

 

 

 

 

 

 

Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, молодіжні громадські організації та органи студентського самоврядування (за згодою)

 

 

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Підтримка проектів та програм молодіжних громадських організацій щороку, формування активної життєвої позиції молоді, залучення до участі в житті територіальної громади, регіону і держави

6.2. Організація та проведення навчальних семінарів-практикумів для лідерів молодіжних громадських організацій, органів молодіжного та студентського самоврядування, волонтерів

Постійно

 

 

 

 

 

 

Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Збільшення кількості молоді, залученої до молодіжного самоврядування

6.3. Забезпечення участі представників молоді району у проведення обласного навчально-оздоровчого табору «Лідер» для лідерів молодіжного та студентського самоврядування, волонтерів

Щороку

 

 

 

 

 

 

Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

0,5

0,8

0,8

0,8

0,8

Розвиток лідерських якостей молодих людей

6.4. Прийняття участі в обласному форуму молоді

 

2013, 2015 роки

 

Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації

 

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Покращення співпраці влади та молодіжних організацій, забезпечення участі у форумі молодих людей з району

7.

Розвиток волонтерського руху в області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Сприяння розвитку волонтерського руху в районі та діяльності волонтерів у сфері профілактики негативних явищ та формуванні здорового способу життя у молодіжному середовищі

2011-2015 роки

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Залучення щороку молодих людей до волонтерської діяльності

7.2. Організація молодіжних волонтерських трудових загонів для упорядкування, прибирання історичних та рекреаційних місць області

Постійно

 

 

 

 

Відділи у справах сім’ї та молоді, освіти райдержадміністрації, районний центр зайнятості, районний молодіжний центр праці, молодіжні громадські організації та органи студентського самоврядування (за згодою)

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Залучення молоді до проведення заходів за участю волонтерів

7.4. Проведення в районі Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця»

 

Щороку

 

 

 

Відділи у справах сім’ї та молоді, освіти, культури і туризму, охорони здоров’я райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Покращення медичного обслуговування дітей, збір благодійних коштів

8.

Інформаційне забезпечення реалізації молодіжної політики

8.1. Здійснення інформування молоді щодо державної підтримки проектів через призначення грантів Президента України для обдарованої молоді, щодо присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Створення якісно нової системи інформаційного забезпечення молоді щодо вирішення її проблем

8.2. Створення та підтримка молодіжного веб-сайту

«Молодь Бережанщини»

2012- 2015 роки

 

Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації

 

 

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

-

5,0

1,0

1,0

1,0

Забезпечення роботи молодіжного сайту, підвищення поінформованості населення про молодіжні заходи

8.3. Підготовка та випуск методичних посібників, брошур, буклетів, плакатів на молодіжну тематику

2011- 2015 роки

 

 

Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації

 

 

Районний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Активізація розвитку молодіжного руху, випуск щороку друкованих матеріалів

 

8.6. Забезпечення систематичного висвітлення у засобах масової інформації молодіжних проблем, зокрема забезпечення прав молоді, молодіжної житлової політики, працевлаштування та зайнятості молоді, навчання, охорони здоров’я, роз’яснення основних напрямків державної молодіжної політики

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування не потребує

-

-

-

 

 

-

-

Підвищення поінформованості населення про заходи з реалізації державної молодіжної політики

9.

Міжнародне співробітництво

9.1. Сприяння створенню європейських молодіжних центрів, євро клубів

Постійно

Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації

 

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Активізація співпраці молоді області з молоддю країн Європи

9.2. Сприяння міжнародному молодіжному обміну між студентською, учнівською молоддю, молодіжними громадськими організаціями, органами молодіжного самоврядування та іншими молодіжними структурами

Постійно

Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Збільшення кількості молоді в заходах у рамках міжнародного молодіжного обміну

 

9.3. Участь молоді Бережанщини в міжнародних творчих виставках, фестивалях, конкурсах та концертах, а також у міжнародних наукових, інформаційно-методичних та інших заходах для молоді

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

Відділи у справах сім’ї та молоді, культури і туризму, освіти райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

1,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Збільшення кількості молоді, залученої до проведення міжнародних молодіжних заходів, збільшення кількості відвідувачів бібліотек

 

Всього

32,0

50,0

57,0

58,0

58,0

255,0

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Координація і контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, доручається управлінню у справах сім'ї та молоді обласної державної адміністрації.