Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА 

розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року 

1. Паспорт програми 

  

1. 

Ініціатор розроблення програми 

Відділ освіти районної державної  адміністрації 

2. 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №785 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року”, роз поряд-ження  голови обласної державної адміністрації від 21 лютого 2011 року №100  « Про проект обласної цільової соціальної програми розвит-ку позашкільної освіти на період до 2014 року» 

3. 

Розробник програми 

Відділ освіти районної державної  адміністрації 

4. 

Співрозробники програми 

—— 

5. 

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти районної державної  адміністрації

6.

Учасники програми

Відділи освіти,  у справах сім’ї та молоді , культури і туризму, з питань фізичної культури та спорту районної державної  адмі-ністрації, виконавчий  комітет Бережанської міської ради

7.

Термін реалізації програми

2011 - 2014 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний  бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

 

    3536.4.

9.1.

Коштів районного бюджету

    3536.4

9.2.

Коштів інших джерел

 -

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Відділ освіти районної державної адміністрації сприяє створенню додаткових умов для духовного, інтелектуального та фізичного розвитку дитини.

У системі освіти Бережанського району функціонує 4 позашкільних навчальних закладів, в яких здобувають позашкільну освіту 1991    гуртківець, що становить 46 відсотків дітей шкільного віку. У позашкільних навчальних закладах працюють 67 педагогічних працівників, з них 39 спеціалістів, 4  бакалаври, 14 молодших спеціалістів, 4 магістри. У сучасних умовах   саме позашкільна освіта створює сприятливі умови для задоволення     освітньо-культурних потреб і запитів у професійному самовизначенні та творчій самореалізації учнівської молоді, додаткові можливості для   духовного, інтелектуального і фізичного розвитку дітей та підлітків.   Залучення дітей, підлітків та юнацтва до участі в гуртках за напрямами позашкільної освіти є також дієвим засобом попередження злочинності та правопорушень серед учнівської молоді.

Позашкільні навчальні заклади, в яких в основному і здобувається позашкільна освіта, спрямовують свою діяльність на формування в дітей та молоді патріотизму, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, любові до України безпосередньо через навчально-виховний процес у гуртках художньо-естетичного, еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, технічного та інших напрямів творчості.

Розвиток позашкільної освіти, організація і здійснення навчально-  виховної роботи в позашкільних навчальних закладах ускладнюється:

 - недостатнім фінансуванням, що створює значні труднощі фінансового забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів, стримує процеси відновлення їх мережі, оновлення матеріально-технічної бази, збільшення контингенту учнів, охоплених позашкільною освітою;

 - проблемами у науково-методичному та кадровому забезпеченні    системи позашкільної освіти;

 - недостатнім рівнем соціального захисту учасників навчально-   виховного процесу.

Прийняття Програми та залучення на її виконання коштів з районного бюджету сприятиме вирішенню зазначених вище проблем.

3. Визначення мети програми

Метою цієї Програми є модернізація структури та змісту позашкільної освіти, розвиток мережі та підвищення якості освітньої діяльності позашкільних навчальних закладів системи освіти району шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку позашкільних навчальних закладів  району, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального     і фізичного розвитку дітей та учнівської молоді, що бажають здобути позашкільну освіту.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

 Можливі два способи  розв’язання проблеми.

 Перший спосіб передбачає розроблення механізму здобуття     позашкільної освіти в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях, організованих у загальноосвітніх навчальних закладах, при умові збереження обсягів фінансування за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Недоліком першого способу є неврегульованість питання щодо фінансування позашкільних навчальних закладів, що не дасть змоги суттєво поліпшити їх матеріально-технічну, науково-дослідницьку та експери-ментальну базу.

Другий, оптимальний спосіб передбачає надання державної підтримки   для зміцнення матеріально-технічної, науково-дослідницької та експери-ментальної бази позашкільних навчальних закладів, що  стимулюватиме розвиток позашкільної освіти.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

-         створення умов для дітей і молоді для доступу до якісної     позашкільної освіти шляхом розроблення навчальних і наочних посібників з питань позашкільної освіти та забезпечення ними навчальних закладів;

-         забезпечення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, оснащення їх сучасним обладнанням;

-         розроблення навчальних посібників з питань позашкільної освіти та забезпечення ними навчальних закладів;

-         проведення капітального ремонту будівель, споруд, комунікацій та обладнання комунальних позашкільних навчальних закладів.

Програма реалізовуватиметься до 2014 року і не поділяється на етапи.

Фінансування Програми планується у межах видатків, передбачених в районному бюджеті.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається щороку, з врахуванням конкретних завдань та наявних коштів.

Передбачається щорічне погодження з постійними комісіями з питань освіти,  молодіжної політики, спорту, культури і туризму  та з питань бюджету Бережанської районної ради по питаннях розподілу обсягів фінансування заходів та завдань.

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 Основними завданнями Програми є:

 -         удосконалення та розвиток мережі позашкільних навчальних     закладів;

-         створення умов для доступності дітей і молоді до якісної     позашкільної освіти;

-         підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів;

-         вирішення проблемних питань щодо національного виховання     молоді, популяризації цінностей духовної спадщини та історичного краєзнавства;

-         забезпечення розвитку системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів для позашкільних навчальних закладів різних типів;

-         поглиблення міжнародного співробітництва з питань позашкільної освіти.

Виконання Програми дасть змогу:

•       створити умови для подальшого розвитку позашкільної освіти;

•       удосконалити та розвинути мережу позашкільних навчальних закладів різних типів;

•       зміцнити матеріально-технічну базу позашкільних навчальних закладів;

•       збільшити кількість залучених до здобуття позашкільної освіти дітей,     з метою задоволення їх освітньо-культурних потреб, а також потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

•       забезпечити розвиток системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів позашкільних навчальних закладів.

Ресурсне забезпечення

районної  цільової соціальної програми розвитку

позашкільної освіти на період до 2014 року

                                                                                                                             тис. гривень  

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

 

2011

рік

2012

рік

2013 рік

2014 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі

697.3

 

816.5

 

938.7

 

1083.9

 

3536.4

 

Районний  бюджет

697.3

816.5

938.7

1083.9

3536.4

 

Термін виконання Програми: 2014 рік.

Очікувані результати

виконання обласної цільової соціальної програми

розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року

 

Найменування завдання

Значення за показниками (тис.грн.)

Усього

у тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

1. Удосконалення та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів

3209.0

615.0

735.0

857.0

1002.0

2. Створення умов для доступу молоді до якісної позашкільної освіти

318.0

80.2

79.2

79.3

79.3

3. Підвищення рівня навчально-методичного забезпечення позаш-кільних навчальних закладів

4.0

0.1

0.1

0.1

0.1

4. Вирішення проблемних питань щодо національного виховання мо-лоді, популяризації цінностей духовної спадщини та історичного краєзнавства

6.0

1.0

1.2

1.3

1.5

5. Забезпечення розвитку системи підготовки (перепідготовки) педа-гогічних кадрів для позашкільних навчальних закладів

4.0

1.0

1.0

1.0

1.0

6. Міжнародне співробітництво

-

-

-

-

-

Усього

3541.0

697.3

816.5

938.7

1083.9


7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Координація та контроль за ходом виконання Програми  покладається на відділ освіти  районної державної адміністрації.

Виконавці, зазначені  у Програмі, один раз у півріччя (до 15 червня і 15 грудня протягом терміну її реалізації) інформують відділ освіти  районної державної адміністрації про хід реалізації заходів.