Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

 

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ГОЛОВИ   РАЙОННОЇ   РАДИ

 

 

від   “28” квітня 2014 р.                                                № 33

м. Бережани

 

Про організацію роботи щодо

запобігання та протидії корупції

в районній раді

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади запобігання і протидії корупції», Указу Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки», з метою здійснення заходів щодо запобіганні і протидії корупції:

1. Призначити у виконавчому апараті районної ради відповідальних щодо запобігання і протидії корупції:

1) За координацію роботи з питань запобігання і протидії корупції – заступника голови районної ради Висоцького Романа Костянтиновича;

2) За організацію та виконання заходів щодо зазначеної роботи – керуючого справами виконавчого апарату районної ради Зінчука Віктора Євгеновича.

2. Затвердити План заходів запобігання і протидії корупції у районній раді (далі – План заходів), що додається.

3. Затвердити перелік посад виконавчого апарату районної ради, де існує ризик проявів корупції (додаток 1), та Перелік процедурних заходів, що запобігатимуть проявам корупції у процесі виконання працівниками службових обов'язків, (додаток 2).

4. Розпорядження оприлюднити на офіційному веб-сайті Бережанської районної ради.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження  голови районної ради від 22 січня 2013 року № 2 «Про організацію роботи щодо запобігання і протидії корупції в районній раді у 2013 році».

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

  

Голова Бережанської

районної ради                                                                                                          С.Т. Кленик

 

Додаток 1

до розпорядження

голови районної ради

від 28.04.2014 р.№33

 

ПЕРЕЛІК

посад виконавчого апарату районної ради,

де існує ризик проявів корупції

 

№ п/п

Діяльність

Сфера/ орган, де існує високий ризики прояву корупції

Перелік посад

1.

Управлінська діяльність

 

Голова районної ради

2.

Адміністративно-господарська діяльність

Розпорядження коштами районної ради

Голова районної ради;

Головний бухгалтер

3.

Комунальна власність

Проведення конкурсу на право оренди

Голова конкурсної комісії;

Заступник голови конкурсної комісії

4.

Робота з кадрами

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад;

Продовження терміну перебування на посаді посадовим особам місцевого самоврядування

Голова районної ради;

Заступник голови районної ради;

Голова конкурсної комісії;

Консультант відділу організаційної та кадрової роботи

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                                         В.Є.Зінчук

Додаток 2

до розпорядження

голови районної ради

від 28.04.2014 р. № 33

 

 

П Е Р Е Л І К

процедурних заходів спрямованих на запобігання проявам корупції у

процесі виконання службових обов'язків посадовими особами районної

ради, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції

 

 

1. Здійснення антикорупційного контролю при прийнятті кандидата на службу в органи місцевого самоврядування.

1.1. Перевірка наявності заповненої декларації про майно і доходи за минулий рік кандидата на посаду та членів його сім'ї, інформації, що міститься в ній, та особової картки кандидата на посаду (форма № П-2ДС).

Аналіз відомостей про попередню роботу кандидата, наведених в автобіографії.

1.2. Попередження про спеціальні обмеження, пов'язані з прийняттям та проходженням цієї служби. Власноручне підписання претендентом вказаних попереджень і загальних правил поведінки посадової особи.

1.3. Виявлення обставин, що перешкоджають перебуванню претендента на службі в органі місцевого самоврядування, а саме:

- чи не заборонено кандидату на посаду службовця (у зв'язку з вчиненням цією особою корупційного діяння) займати посади в органах місцевого самоврядування та їх апараті протягом певного періоду часу або балотуватися на виборні посади в органи місцевого самоврядування;

- чи не має кандидат непогашену і не зняту в установленому законом порядку судимість;

- чи не буде кандидат на посаду у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування безпосередньо підпорядкованим або підлеглим особам, які є його близькими родичами. 

1.4. Проведення співбесіди з претендентом при призначенні його на відповідну посаду. У ході співбесіди мають обговорюватися питання щодо особливостей роботи претендента на попередньому місці його роботи з'ясовується, чому саме він бажає працювати в органах місцевого самоврядування, рівень професійних знань, фаховий досвід, ставлення до праці, характер сімейних стосунків, особливості світогляду, моральні установки. Співбесіда має проходити в умовах неупередженості, виключаючи прояви суб'єктивізму.

2. Заходи протидії корупції та здійснення контролю за додержанням посадовими особами антикорупційного законодавства.

2.1. Ознайомлення працівників з основними заходами протидії корупції:

- спостереження за поведінкою, службовими контактами посадових осіб, тощо;

- визначення кола осіб, з якими посадова особа з корисливих спонукань контактує в процесі роботи;

- проведення співбесід з посадовою особою, його безпосереднім керівником, колегами з певних питань;

- проведення планових перевірок діяльності посадовця, оцінка законності його дій;

- моніторинг конкретних управлінських процедур, прийняття рішень, у зв'язку з якими найчастіше здійснюються корупційні правопорушення, поведінки посадових осіб, які відіграють певну роль у прийнятті таких рішень.

2.2. Контролювати дотримання антикорупційного законодавства, з'ясовуючи чи посадова особа:

- не керується при виконанні своїх посадових обов'язків власними, політичними поглядами на шкоду інтересам служби;

- не надає будь – яких переваг та не виявляє корисливу прихильність у стосунках з окремими фізичними і юридичними особами, політичними партіями;

- не проявляє упередженість при прийнятті певних рішень під час виконання своїх службових обов'язків;

- чи своєчасно і точно виконує рішення органів місцевого самоврядування, розпорядження і вказівки своїх керівників;

- чи діє в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, посадова особа має невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу або відповідні правоохоронні органи, що ведуть боротьбу з корупцією;

- не займається підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, не виступає повіреним третіх осіб у справах державного органу, в якому він працює, а також не виконує роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики);

- не входить самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно – фінансових установ, господарських товариств, організацій, спілок, об'єднань, що проводять підприємницьку діяльність;

- не відмовляє фізичним і юридичним особам в інформації, надання якої передбачено правовими актами, не затримує її навмисно, не надає недостовірну чи неповну інформацію;

- не відмовляє у видачі або не затримує підготовку та видачу фізичним або юридичним особам передбачених законодавством довідок, посвідчень, інших документів;

- не вимагає (не приймає) від фізичних і юридичних осіб подарунки, послуги чи будь-які інші переваги, які є чи можуть виглядати як винагорода за рішення чи дії, що належать до його службових обов'язків;

- не втручається, використовуючи своє службове становище, у діяльність інших органів чи посадових осіб з метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень;

- не надає незаконні переваги фізичним або юридичним особам під час підготовки і прийняття нормативно – правових актів чи рішень.

2.3. В органі місцевого самоврядування визначаються такі відповідальні:

- за координацію роботи з питань запобігання корупційним проявам – заступник голови районної ради;

- за організацію вказаної роботи та виконання заходів – керуючий справами виконавчого апарату районної ради.

2.4. Нагляд за поведінкою посадової особи місцевого самоврядування сприяє ранньому виявленню та запобіганню:

- здійснення витрат, які явно не відповідають рівню оплати праці;

- нетипової поведінки, замкненості, різкої зміни у стосунках з колегами та керівництвом;

- ухиленню або нехтуванню інструкціями, розбіжності між реальним виконанням справ та пізніше оформленою документацією;

- виникнення алкогольної або наркотичної залежності;

- дрібним зловживанням службовим становищем;

- приховуванню документації та винесенню необґрунтованих рішень;

- незаконного намагання впливати на рішення, які не належать до власної компетенції, і в яких йдеться про інтереси третіх осіб. Якщо стають відомі такі обставини, слід їх з'ясувати, наприклад за допомогою співбесіди з працівником, його керівником та керівником структурного підрозділу або працівником відповідальним за запобігання корупції в установі.

3. Усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь.

3.1. Основними завданнями усунення причин та умов, що спричиняють вчиненню корупційних діянь є: надання порад, роз'яснень, нагляд за поведінкою посадових осіб, надання пропозицій керівникам щодо проведення внутрішніх перевірок, службових розслідувань, заходів щодо інформування органів, які відповідно до антикорупційного законодавства ведуть боротьбу з корупцією, при виникненні підкріпленої фактами підозри у вчиненні корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією.

3.2 Важливим заходом щодо усунення причин та умов, які сприяють корупції, є систематичне отримання від громадян, підприємств, установ та організацій інформації про корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією, вчинені посадовими особами органу місцевого самоврядування. Надходження такої інформації може бути забезпечене за рахунок прийому громадян керівництвом, створення громадських приймалень, телефонів довіри, спеціальних поштових скриньок, інтернет – ліній.

3.3. Наявність рішення суду, яка набрала законної сили, про порушення посадовою особою вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», свідчить про порушення Присяги посадовою особою, недотримання вимог, пов'язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування передбачених статтями 12 – 13 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», є відповідно до статті 20 цього Закону підставою для припинення служби в органах місцевого самоврядування.

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                                         В.Є.Зінчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

голови районної ради

від 28.04.2014 р. № 33_

ЗАХОДИ
щодо запобігання і протидії

корупції в Бережанській районній раді  

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Відмітка про виконання

1.

Проводити навчання з працівниками виконавчого апарату районної ради, депутатами районної ради щодо вивчення норм Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

постійно

Юридичний сектор виконавчого апарату районної ради

 

2.

Здійснювати роз’яснювальну роботу, спрямовану на запобігання і протидії корупції, зосередити особливу увагу на знання вимог законодавства України та нормативно-правових актів з питань, що стосується місцевого самоврядування.

постійно

Структурні підрозділи районної ради

 

3.

Забезпечити відкритість та прозорість в роботі районної ради (розміщення інформаційних матеріалів на web-сайті).

постійно

Заступник керуючого справами, начальник загального відділу, начальник з гуманітарних питань виконавчого апарату районної ради

 

4.

Забезпечити доступ громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів шляхом опублікування їх на офіційному веб-сайті районної ради

постійно

Консультант відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради

 

5.

Організувати роботу з висвітлення через засоби масової інформації питання протидії корупції з метою формування негативного ставлення громадян до її проявів, поширення знань про антикорупційне законодавство із залученням широких верств громадськості  до участі в антикорупційній діяльності.

протягом року

Структурні підрозділи районної ради

 

6.

Здійснити заходи щодо своєчасного подання посадовими особами районної ради декларацій про доходи та зобов'язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім'ї.

у відповідності до норм чинного законодавства

Консультант відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради

 

7.

Здійснювати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору на посади в орган місцевого самоврядування

по мірі добору кадрів

Конкурсна комісія з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад виконавчого апарату районної ради

 

8.

Забезпечення в межах компетенції всебічного розгляду звернень громадян та оперативне вирішення порушених у них питань

протягом року

Юридичний сектор виконавчого апарату районної ради

 

9.

Запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

постійно

Комітет з конкурсних торгів

 

10.

Своєчасне подання інформації Національному агентству з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави управління, які звільнені з посад у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення за встановленою формою.

постійно, у триденний строк після прийняття відповідних рішень

 

Консультант відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                                         В.Є.Зінчук