Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

РАЙОННА ПРОГРАМА

     використання та охорони земель у

Бережанському районі на 2010-2018 роки

 

1. Паспорт

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління Держкомзему у Бережанському районі

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Лист Головного управління Держкомзему у Тернопільській області від 21.06.2010 р. № 22-24/2608

3.

Розробник програми

Управління Держкомзему у Бережанському районі

4.

Співрозробники програми

Органи місцевого самоврядування

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління Держкомзему у Бережанському районі

6.

Учасники програми

Органи місцевого самоврядування, Управління Держкомзему у Бережанському районі

7.

Термін реалізації програми

2010-2018 роки

7.1

Етапи виконання програми

І – етап 2010-2013 р

ІІ – етап 2014-2018 р

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

-         районний бюджет

-         місцевий бюджет

-         інші джерела фінансування

9.

 

 

 

 

 

9.1

Загальний обсяг фінансування ресурсів, необхідних для реалізацій програми,

всього,

 

у тому числі:

 

- коштів місцевих бюджетів

- коштів державного бюджету

- інші джерела фінансування

 

 

5713,1 тис.грн.

 

 

 

     2434,5 тис.грн.

     2780,0 тис.грн.

     498,6 тис.грн.

 

2. Визначення проблем на розв’язання яких спрямована Програма

       Основні принципи раціонального використання та охорони земельних ресурсів, які є фундаментом державної ідеології й ефективної земельної політики, без яких неможливо здійснювати трансформаційні процеси, відображені в Законі України «Про охорону земель» від 19 червня 2003 року.

         В цьому Законі чітко визначено, що власники землі і землекористувачі, суб’єкти земельних прав зобов’язані ефективно використовувати землю за цільовим призначенням, застосовувати природоохоронні технології виробництва, підвищувати родючість землі, не допускати погіршення екологічної ситуації на території внаслідок виробничо-господарської діяльності.

         У сучасних умовах стан використання земельних ресурсів району не завжди відповідає вимогам охорони, оскільки в результаті антропогенної діяльності порушено екологічно-безпечне природокористування, в першу чергу порушено допустиме співвідношення площ угідь, зокрема ріллі, пасовищ, сінокосів, земель водного та лісового фондів.

           Так, на сьогодні, площа сільськогосподарських угідь в районі становить 37,845 тис.га (57% від загальної площі), а їх розораність досягла 61 відсотка.

         Така господарська освоєність земельного фонду, без належних заходів щодо його охорони і відтворення як виробничого ресурсу та важливої складової навколишнього природного середовища привела до прогресуючої деградації земель.

         На сьогодні в районі налічується близько 0,74 тис.га малопродуктивних та деградованих земель, використання яких є недоцільним і економічно не вигідним. Такі землі потребують залуження, заліснення, консервації.

         Крім цього, район має складний рельєф і геологічну будову, що призводить до інтенсивного розвитку ерозійних процесів, насамперед водної ерозії, підтоплення і затоплення населених пунктів, сільськогосподарських угідь, виробничих об’єктів .

         На сьогодні втрачена можливість застосування проектів землеустрою з контурно-меліоративною організацією території, що в кінцевому результаті призвело до масового порушення сівозмін, ґрунтозахисних систем землеробства.

           Тому постала необхідність впровадження екологічно й економічно обґрунтованих систем ведення сільського господарства, адаптованих до місцевих умов, уведення науково - обґрунтованих ґрунтозахисних сівозмін, елементів біологізації землеробства, прогресивних технологій збереження та відтворення родючості ґрунтів.

       Не в повній мірі виконуються положення ст. 166 Земельного кодексу України та Закону України «Про охорону земель» щодо рекультивації порушених земель.

         Відповідно до наявних відомостей площа порушених земель на території району сягає 104,82га , з яких 29,46га відпрацьовані розробки та кар’єри.

         За останні дев”ять років в районі рекультивовано лише 3,56 га відпрацьованих порушених земель.

         Одною з важливих проблем в районі є відсутність схем землеустрою із техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель, що в значній мірі не дає можливості забезпечити планомірність і максимальну ефективність здійснення відповідних охоронних заходів.

         Ще одним аспектом програми, який необхідно вирішувати і який є важливим елементом використання й охорони земель є розробка робочих проектів землеустрою, реалізація (впровадження) яких забезпечить поліпшення стану земель усіх категорій і природного довкілля, врегулює господарську та інші види діяльності у сфері збереження і раціонального використання земель в районі.

 

3. Мета Програми 

       Метою Програми є визначення та забезпечення проведення першочергових заходів спрямованих на раціональне використання та охорону земель, захист їх від деградаційних процесів та забруднення, відтворення їх родючості та інших корисних властивостей , збереження ландшафтного і біологічного різноманіття, створення екологічно безпечних умов проживання і провадження господарської діяльності.

 

4. Шляхи і способи розв’язання проблем

 

       Розв’язання проблем, пов’язаних із раціональним використанням і охороною земель, передбачається здійснити шляхом:

     - визначення та зменшення площ земель, зайнятих відкритими розробками та кар’єрами, шахтами, відвалами, териконами, які відпрацьовані та передача вивільнених площ для інших видів використання;

     - зменшення змиву і розмиву ґрунтів, а також захисту населених пунктів, сільськогосподарських угідь та виробничих об’єктів від підтоплення і затоплення шляхом будівництва нових та реконструкції існуючих протиерозійних, гідротехнічних, берегоукріплювальних, протизсувних та інших споруд, забезпечення їх надійності;

     - впровадження ґрунтозахисної системи землеробства з контурно -   меліоративною організацією території;

     - впровадження науково - обґрунтованих сівозмін, елементів біологізації землеробства, прогресивних технологій збереження та відтворення родючості ґрунтів і ведення землеробства;

   - запобігання деградаційним процесам ґрунтового покриву на найбільш ерозійно небезпечних територіях, зокрема на землях сільськогосподарського призначення, консервація деградованих , малопродуктивних та техногенно забруднених земель;

     - створення та відновлення полезахисних лісових смуг, захисних лісових насаджень на землях   сільськогосподарського призначення (у ярах, балках, на пісках, уздовж берегів річок, водойм та на деградованих і забруднених сільськогосподарських угіддях;

     - розроблення схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель з метою визначення перспективи щодо використання та охорони земель та для підготовки обґрунтованих пропозицій у галузі земельних відносин.

 

5. Завдання та заходи Програми, строки та етапи виконання

 

         Використання та охорона земель сільськогосподарського призначення ґрунтується на основі комплексу взаємопов’язаних та хронологічно узгоджених заходів, спрямованих на реалізацію державної політики в сфері забезпечення досягнення раціонального землекористування, збереження та відтворення земельних ресурсів.

         Для досягнення мети Програми слід виконати такі завдання :

     -   зменшити площу порушених земель;

     - оптимізувати використання земель сільськогосподарського призначення;

    -   розробити робочі проекти землеустрою.

       Заходи Програми розраховані на 10 років, здійснюються двома етапами

 

       На даних етапах передбачається :

       1. Проведення рекультивації земель, порушених у період до 1990 року;

       2.Проведення робіт з будівництва та реконструкції протиерозійних       гідротехнічних і проти повеневих споруд;

       3.Консервація деградованих та малопродуктивних земель шляхом залуження;

       4.Консервація деградованих та малопродуктивних земель шляхом заліснення;

       5. Розроблення схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель;

         6.Розроблення проектів землеустрою щодо забезпечення еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь;

         7.Розроблення робочих проектів землеустрою (землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від підтоплення, заболочення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, підвищення родючості ґрунтів).

5.1. Рекультивація земель 

         Одним із важливих напрямків охорони природи в районі є рекультивація земель.

         Рекультивації підлягають землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід та в гідрологічному режимі

внаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт.

         Приведення цих земельних ділянок в придатний для використання стан і повернення їх в сільськогосподарське виробництво є одним з основних заходів цієї Програми.

         На період визначений Програмою , передбачається зменшення площ зайнятих відпрацьованими розробками та кар’єрами шляхом рекультивації на 1,0 га. орієнтовна вартість робіт складає 90 тис. гривень.

       Фінансування робіт з рекультивації порушених земель передбачається за рахунок державного і місцевого бюджетів.

 

5.2. Будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд

       Протиерозійні гідротехнічні споруди є важливою складовою частиною комплексу міроприємств по боротьбі з ерозією ґрунтів і проектуються в тих випадках, коли агротехнічні, лісомеліоративні і інші міроприємства недостатньо ефективно забезпечують припинення ерозійних процесів.   Будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд дозволяє не тільки захистити ґрунти від змиву і розмиву но і покращити гідрологічний режим схилових земель, освоїти раніше не придатні для сільського і лісового господарства землі.

         Фінансування робіт із будівництва протиерозійних гідротехнічних споруд передбачається за рахунок державного та місцевих бюджетів.

5.3. Консервація земель

         Консервації підлягають деградовані, малопродуктивні та техногенно забруднені землі, господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним, на яких неможливо одержати екологічно чисту продукцію та на яких відсутні умови, безпечні для здоров’я , проживання і відпочинку населення.

       Консервація земель, згідно статті 172 Земельного кодексу України, здійснюється шляхом припинення їх господарського використання на визначений термін шляхом залуження або заліснення.

         Порядок консервації земель затверджено наказом Держкомзему України від 17.10.2002 № 175.

         Фінансування робіт з консервації земель передбачається за рахунок державного і місцевого бюджетів, а також коштів землевласників і землекористувачів та інших джерел.

5.4. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель

         Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень розробляються з метою визначення перспективи щодо використання та охорони земель, для підготовки обґрунтованих пропозицій у галузі земельних відносин, організації раціонального використання та охорони земель, перерозподілу земель з урахуванням потреби сільського, лісового та водного господарств, розвитку сіл, селищ, міст, територій оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.

         Фінансування робіт по розробленню схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель передбачається за рахунок державного та місцевого бюджетів.

5.5. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь

         Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, розробляються з метою організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращення природних ландшафтів.

         Проекти землеустрою визначають:

       - розміщення виробничих будівель і споруд;

       - організацію землеволодінь та землекористувань з виділенням сівозмін,   виходячи з екологічних та економічних умов, формування інженерної та соціальної інфраструктури ;

        - визначення типів і видів сівозмін з урахуванням спеціалізації сільськогосподарського виробництва;

       - складання схем чергування сільськогосподарських культур у сівозміні;

       - проектування полів сівозміни;

       - розробку плану переходу до прийнятої сівозміни;

       - перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозмін.

       Фінансування робіт по розробленню проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь передбачається за рахунок державного бюджету, а також коштів землевласників і землекористувачів.

 

5.6. Робочі проекти землеустрою

 

       Важливим елементом використання й охорони земель є розробка робочих проектів землеустрою, складаються на виконання заходів, передбачених схемами використання та охорони земель, схемами і проектами землеустрою на основі вишукувань спеціального призначення і які потребують капітальних вкладень.

       Склад і зміст робочих проектів землеустрою встановлюються залежно від передбачених заходів та конкретних природо економічних умов.                                                                                                                       

6. Очікувані результати, ефективність Програми 

       Здійснення заходів, передбачених Програмою, забезпечить надходження коштів до бюджетів усіх рівнів в обсязі 5713,1 тис. гривень.

       Виконання Програми дасть змогу :

       Забезпечити перерозподіл земель між галузями економіки, виходячи з придатності земель для використання їх за цільовим призначенням;

       Оптимізувати структуру земельних угідь;

       Припинити грунтово - деградаційні процеси, зокрема ерозію, дегуміфікацію;

         Здійснити консервацію деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель;

         Зменшити площі територій, зайнятих відпрацьованими розробками та кар’єрами ;

         Підвищити рівень родючості ґрунтів шляхом впровадження науково обґрунтованих сівозмін, ґрунтозахисних технологій

 

7. Фінансове забезпечення

 

         Статтею 55 Закону України «Про охорону земель» визначено,що фінансування заходів з охорони земель і ґрунтів здійснюється за рахунок

Державного бюджету України, місцевих бюджетів, у тому числі коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, від плати за землю, а також коштів землевласників і землекористувачів та інших джерел не заборонених законом.

       Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми становить 5,713 млн. гривень, з яких 2,780 млн. гривень – кошти державного бюджету. Середньорічний обсяг фінансування з державного бюджету становить 278 тис. гривень.