Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Новини
Друк

Держслужбовців та фахівців місцевого самоврядування запрошують на навчання

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя запрошує на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Навчання проводитиметься за державним замовленням та на контрактній основі згідно Постанови КМУ №789 від 29 липня 2009 р. (у редакції від 22.06.2018). Форма навчання – заочна. Строк підготовки магістра в обсязі 90 кредитів Європейської кредитної трансфертно-накопичувальної системи (ЄКТС) становить 16 місяців.

Постанова КМУ №789 передбачає, що на навчання на заочну форму приймаються державні службовці, посади яких належать до шостої – дев’ятої групоплати праці, та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до п’ятої ? сьомої категорій посад в органах місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра, спеціаліста або бакалавра з будь-якої спеціальності, працюють в органах державної влади чи місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

Навчальний процес забезпечує кафедра менеджменту та адміністрування факультету економіки та менеджменту. Відповідальна за підготовку – доктор наук з державного управління, професор Рудакевич Марія Іванівна.

Прийом документів: з 22 квітня по 14 липня 2019 року.

Вступні випробування: з 15 липня по 26 липня 2019 року.

Зарахування слухачів на навчання проводиться:

- за державним замовленням – до 25 серпня 2019 року;

- за кошти фізичних і юридичних осіб – до 30 вересня 2019 року.

Навчання починається з 1 вересня 2019 року.

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами:

- вступного іспиту з основ держави і права;

- вступного іспиту з основ економіки;

- вступного іспиту з іноземної мови;

- співбесіди з питань, що стосується державного управління.

Усі вступні випробування будуть проводитися на базі ТНТУ ім. І. Пулюя. Особи, які успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом на навчання за державним замовленням, зараховуються на контрактній основі за окремим договором в межах ліцензованого обсягу.

Для вступу у магістратуру вступник особисто подає заяву до Приймальної комісії в паперовій формі. До заяви додаються:

-чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см;

- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ та додаток до нього, засвідчені в установленому порядку або Приймальною комісією (відбірковою) комісією;

- копія трудової книжки, завірена у встановленому порядку;

- копія документа, що посвідчує особу, громадянство;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (за відсутності подається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

-довідка з місця роботи, завірена у встановленому порядку;

- копія військового квитка (для військовозобов’язаних).

Документ, що посвідчує особу, громадянство та військовий квиток пред’являються особисто.

Проводиться попередня реєстрація бажаючих навчатися.

Більш детальну інформацію можна отримати:

 
Друк

Як зареєструвати право оренди земельної ділянки?

Договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець (власник земельних ділянок або органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених ст. 122 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-III) зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку у відповідності до умов договору та вимог земельного законодавства.

Ст. 15 Закону України «Про оренду землі» від 06.10.1998 № 161-XIV визначено істотні умови договору оренди земельної ділянки, а саме:

1. інформацію про земельну ділянку, що передається в оренду: кадастровий номер, місце розташування  та розмір земельної ділянки;

2. строк дії договору оренди;

3. орендну плату із зазначенням її розміру, індексації, способу та  умов  розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

У разі якщо договором оренди землі передбачено здійснення заходів, спрямованих на охорону та поліпшення об’єкта оренди, до договору додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

Слід пам’ятати, що якщо договір не містить хоча б одну із зазначених істотних умов, він вважається неукладеним.

Слід також розділяти момент укладення договору оренди та момент державної реєстрації права оренди, що за ним виникає, адже орендар має право  користуватися земельною ділянкою виключно після державної реєстрації.

Для державної реєстрації оренди землі, сторони (орендар та/або орендодавець) повинен звернутися до державних реєстраторів, визначених ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію прав та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV, а саме: нотаріус, інші державні реєстратори (виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, районних, районних у містах державних адміністрації). При цьому, якщо договір оренди нотаріально посвідчувався, здійснити реєстрацію оренди, що виникає в його результаті, вправі лише нотаріус, що здійснював зазначену нотаріальну дію.

Для проведення державної реєстрації права оренди земельної ділянки реєстратору (нотаріусу) подається заява на проведення реєстраційних дій та оригінали документів, необхідних для проведення таких дій, у паперовій або електронній формі у випадках, передбачених законодавством. У разі якщо оригінали документів, необхідні для проведення реєстраційних дій, відповідно до законодавства, залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства. Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови ідентифікації заявника (фізичної або юридичної особи) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи.

Іншими документами (їх копіями), які подаються із заявою є:

а) документ, що посвідчує особу заявника;

б) довіреність чи інший документ, що посвідчує представницькі повноваження у разі коли особа, яка звертається за державною реєстрацією діє як представник;

в) копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Держаним реєстром фізичних осіб платників податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

г) документ, що підтверджує сплату адміністративного збору (обов’язкового платежу за проведення державної реєстрації), крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору;

д) договір оренди земельної ділянки;

е) витяг з ДЗК про земельну ділянку, окрім випадків коли нотаріус, який проводитиме реєстрацію підключений до ДЗК;

Окрім того, якщо при зверненні за державною реєстрацією оренди виявиться, що право власності на земельну ділянку виникло до 1 січня 2013 року, але не було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, державний реєстратор (нотаріус) здійснює також і його реєстрацію. При цьому, для державної реєстрації звернення власника є необов’язковим, право власності за ним може бути зареєстровано за заявою орендаря. Останній не зобов’язаний подавати документ, на підставі якого виникло право власності (договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право на спадщину, державний акт про право власності, тощо), за умови наявності інформації про зареєстровану земельну ділянку в Державному земельному кадастрі.

За результатом проведення державної реєстрації права власності та похідного від нього речового права на земельну ділянку державний реєстратор (нотаріус)  формує витяг. Саме витяг і є документом, який підтверджує реєстрацію права оренди.

Також слід зазначити, що у разі припинення договору, в тому числі його розірвання, необхідно звернутися до державного реєстратора для припинення права оренди. Якщо ця дія не буде виконана, в орендаря буде формальна підстава продовжувати користуватися земельною ділянкою, а також до припинення попередньої реєстрації зареєструвати нову оренду в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно буде неможливо.

Більше інформації щодо використання та захисту своїх прав у повсякденному житті можна дізнатися завдяки загальнонаціональному правопросвітницькому проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!». Більше інформації про проект «Я МАЮ ПРАВО!» на сайті prаvo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213 103 (єдиний контакт-центр системи надання безоплатної правової допомоги).

За правовими консультаціями та юридичною допомогою можна звернутися до Бережанського бюро правової допомоги за адресою: м. Бережани, вул. Банкова, 6. Тел.: (03548) 2 39 99.

 
Друк

Розширена нарада в РДА 

28 січня голова районної ради В.Білик взяв участь у розширеній нараді з начальниками управлінь, відділів та секторів райдержадміністрації, яку провів голова райдержадміністрації І.Гринкевич.

Під час наради обговорили питання: про ремонт теплотраси у Рекшинській ЗОШ І-ІІІ ст., про хід тендерних процедур на придбання палива для шкільних автобусів, про стан опалення та температурний режим в навчальних закладах району, про сприяння у встановленні потужнішого котла в дитячому будинку сімейного типу, що у с. Жовнівка,  про оплату за енергоносії в медзакладах Бережанського центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, про перехід на нові умови господарювання в Бережанській районній центральній лікарні, про стан нарахування субсидій згідно нових вимог тощо.

На нараді було підведено підсумки роботи за минулий тиждень.

 
Друк

30-річчя з дня заснування Української Гельсінської спілки відзначили у Тернополі

Днями у Тернополі в залі обласної філармонії урочисто відзначили 30 річницю з часу заснування Тернопільської філії Української Гельсінської спілки. Учасниками урочистостей були ветерани Української Гельсінської спілки (УГС), колишні дисиденти, правозахисники, активісти національно-визвольних змагань з Тернопільщини кінця 80-х – початку 90-х років минулого століття, які присвятили себе боротьбі за відновлення Української незалежної держави.

У заходах взяли участь і виступили з вітальним словом голова Тернопільської ОДА Степан Барна, перший заступник голови обласної ради Василь Деревляний, міський голова Тернополя Сергій Надал. Також поділились спогадами про період становлення УГС та боротьби з тоталітарним режимом колишні політвязні, а згодом правозахисники та активісти УГС народні депутати першого демократичного скликання Микола Горбаль та Олесь Шевченко, ветерани УГС і побратими Левка Горохівського: Петро Маленький, Євген Філь, Юрій Моргун, Іван Сута та багато інших.

Українська Гельсінська спілка формально була заснована як правозахисна організація, проте насправді проводила політичну діяльність і була одним із засобів боротьби за права людини та встановлення незалежності України. Першим її керівником став письменник Микола Руденко, а серед засновників були такі відомі дисиденти, як Петро Григоренко, Левко Лук'яненко, Іван Кандиба, Надія Світлична, В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус, Святослав Карванський, Оксана Мешко, Олесь Бердник.

Українська Гельсінська Спілка як політична організація гідно пройшла свій історичний шлях боротьби за самостійну Україну і завершила його 2 травня 1990 року, коли на Установчому з'їзді Української республіканської партії в повному складі влилась в новостворену політичну партію.

Учасникам зібрання продемонстрували відеофільм-хроніку періоду діяльності УГС та політичної боротьби українців за Незалежність.

Завершились урочистості концертом гурту «Хорея Козацька» під керівництвом народного артиста України Тараса Компаніченка.

Бережанщину на цьому ювілейному заході представляли ветерани УГС Ярослав Хмарний, Петро Кузів, Іван Головацький, Володимир Кривко, Олександра Масна, Богдан Ільків та Ярослав Кудла.

 
Друк

У Бережанах відбувся традиційний турнір пам’яті Івана Гунька

У Бережанах відбувся традиційний турнір пам’яті Івана Гунька.Чотири найкращіфутбольнікоманди спочатку визначили двох фіналістів, а потім володарів усіх нагород турніру. У підсумку, вдев’яте володарем кубка стала бережанська команда «Хатки».

Півфінали:

«ВОЛИЦЯ» - «ХАТКИ» 0:2 (Чиряк Ростислав, Стирчак Тарас)

«НАШЕ МАЙБУТНЄ» - «КУРОПАТНИКИ» 2:0 (Швець Ігор-2)

Матч за ІІІ місце:

«ВОЛИЦЯ» - «КУРОПАТНИКИ» 2:5 (основний час 2:2) (Дорик Микола, Мострянський Денис (а/г) – Макар Ярослав, Олійник Павло, Грабчак Петро, Вовк Володимир, Мострянський Денис)

Фінал:

«НАШЕ МАЙБУТНЄ» - «ХАТКИ» 1:2 (Швець Ігор – Клюшніченко Сергій (а/г), Чиряк Ростислав)

Як повідомив голова Бережанської районної федерації футболу Степан Жеребецький, кращими серед гравців на турнірі стали: кращий воротар - Марко Мручок («Волиця»); кращий бомбардир - Ростислав Чиряк («Хатки»); кращий гравець - Ігор Швець («Наше майбутнє»); кращі бомбардири – Ростислав Чиряк («Хатки»), Ігор Швець («Наше майбутнє»), Іван Дмитрієв («Лісники»), Денис Мострянський («Куропатники»).

 
Друк

Вшанування Героїв Крут в Бережанах

24 січня в Бережанах в церкві Святої Трійці відбулась Свята Літургія присвячеа 100-річчю бою під Крутами. Згодом вшанування героїчного чину відбулося на вулицях міста, де пластуни зі смолоскипами у руках пройшли маршем на згадку про Героїв. Закінчився марш слави біля Меморіалу борцям за волю України на міському цвинтарі спільною молитвою та гімном України.

 
Друк

"Із Заходу на Схід ми – один нарід"

Акт Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки в єдину Україну – надзвичайно важлива історична подія 1919 року, яка увійшла до національного календаря як велике державне свято – День Соборності України. Це була урочиста, єдина в своєму роді істо­рична маніфестація братерства українського народу. Вона не лише справила велике враження на всіх учасників, але й почала нову добу в житті народу. Ця заява єдності всього народу назавжди знищила штучно збудований фізичний і духовний кордон між його гілками. Вперше за сотні років був зроблений черговий крок до об’єднання більшості етнічних українських земель в єдину державу.

Перше офіційне відзначення свята Соборності на державному рівні проходило 22 січня 1939 року в столиці Карпатської України м. Хусті. Вона стала наймасовішою за 20 років перебування краю у складі Чехословаччини демонстрацією українців – понад 30 тис. осіб. У 71-у річницю Акта Злуки (22 січня 1990 року) в Україні відбу­лася одна з найбільших у Центральній і Східній Європі масових акцій – "живий ланцюг" як символ єдності східних і західних земель та знак ушанування подій Української революції. Більше мільйона людей, узявшись за руки, створили безперервний ланцюг від Києва до Львова, в якому брали участь і жителі Бережанщини. Акція стала одним зі свідчень того, що українці подолали страх перед тоталітарним режимом і готові протистояти викликам бездуховних комуністичних тиранів, антинародній політиці тогочасної влади.

Сто років тому український народ в акції єдності проголосив Україну соборною державою, тож нині маємо робити висновки з то­го пе­ріоду. Адже кроки, зроблені тоді, дали можливість проголосити незалежність України.

22 січня із нагоди 100-річ­чя Соборності України на площі Ринок у Бережанах відбулося велелюдне віче. Присутні у спільній мо­литві молилися за єдину соборну Українську державу. Захід завершився символічною Всеукраїнською акцією єднання – "живим ланцюгом", через який пронесли велике полотнище Державного Прапора України, передаючи його з рук в руки. Мешканці Бережанщини, у тому числі духовен­ство, представники влади й громадськості, працівники установ, організацій, школярі й студенти, з Державними Прапорами взялися за руки, підтри­мавши ініціативу, започатковану ще на початку 1990-х років.

 
Друк

Зміни екологічного податку в частині викидів двоокису вуглецю

Головне управління ДФС у Тернопільській області повідомляє, що законодавчими змінами (Закон України від 23 листопада 2018 року №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі – Закон №2628)) змінено визначення платників, які справляють екологічний податок (далі – податок) за викиди двоокису вуглецю в атмосферне повітря (далі – викиди двоокису вуглецю), так і ставки податку.

При цьому за зобов’язаннями податку за викиди двоокису вуглецю, що виникають за результатами діяльності у 2019 році, до платників податку в частині викидів двоокису вуглецю належать суб’єкти, у яких сукупний річний обсяг викидів двоокису вуглицю за даними форми статистичної звітності 2-ТП повітря за 2018 рік, копія якої подається до органу ДФС за місцезнаходженням стаціонарного джерела викидів перевищує 500 тонн.

Крім того, з 1 січня 2019 року ставка податку за викиди двоокису вуглецю стаціонарними джерелами з 0,41 грн/тонну підвищено до 10 грн/тонну, тобто збільшено у 24,4 рази.

Разом з тим Законом України від 22 листопада 2018 року №2621-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» змінено склад доходів Державного бюджету України, що визначений ст. 29 Бюджетного кодексу України (далі – БКУ), в частині розподілу між бюджетами коштів від податку.

Зокрема, згідно із п. 16¹ ст. 29 БКУ запроваджено особливий порядок розподілу коштів податку за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, який полягає у тому, що надходження податку в частині викидів двоокису вуглицю зараховуються до загального фонду державного бюджету у розмірі 100 відс., тоді як надходження податку від викидів інших видів забруднюючих речовин зараховуються до загального фонду державного бюджету лише у розмірі 45 відсотків.

Отже, з урахуванням припису п. 16¹ ст. 29 БКУ, платникам необхідно скласти окремий додаток 1 до податкової декларації екологічного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за № 1052/27497 (далі – Декларація), в частині зобов’язань за викиди двоокису вуглецю, починаючи за зобов’язаннями з податку за ІV квартал 2018 року.

Нагадаємо, що граничними термінами подання Декларації та сплати податкових зобов’язань з податку вважаються за:

- за ІV квартал 2018 року – 11 лютого 2019 року, а останнім днем сплати податку – 19 лютого 2019 року;

- І квартал  2019 року – 10 травня та 20 травня 2019 року відповідно;

- ІІ квартал  2019 року – 09 серпня та 19 серпня 2019 року відповідно;

- ІІІ квартал 2019 року – 11 листопада та 19 листопада 2019 року відповідно;

- ІV квартал 2019 року – 10 лютого та 19 лютого 2020 року відповідно.

Про це можна більш детально дізнатися у листі ДФС України від 16.01.2019 №1422/7/99-99-12-03-04-17.

 
Друк

Розпочався ІІ Всеукраїнський Мистецький конкурс на податкову тематику

За ініціативи Університету Державної фіскальної служби України в січні–лютому 2019 року в Головному управлінні ДФС в Тернопільській області проводитиметься перший відбірковий етап ІІ Всеукраїнського Мистецького конкурсу «Податкова абетка» - для учнів 1-4 класів та «Сьогодення та майбутнє податкової та митної справи» - для учнів 5-9 класів.

Метою конкурсу є популяризація податкової та митної грамотності, сприяння творчому підходу до виховання та формування свідомого ставлення до сплати податків у дітей та молоді шкільного віку.

На Конкурс приймаються роботи у форматі А2, А3, А4, а також сюжетні композиції виконані за допомогою: аплікації, колажу, вишивки, в’язання, батику, бісероплетіння, випалювання, художньої різьби, чеканки, ліплення, вітражу тощо.

Конкурсні роботи можуть бути підготовлені до експонування (укомплектовані паспарту, підрамником, рамкою). Відповідно до Положення про конкурс, не прийматимуться роботи дітей працівників органів ДФС.

Конкурс проводитиметься в два етапи. Перший етап – у січні – лютому 2019 року на регіональному рівні, другий – у березні 2019 року на базі Національного університету ДФС України.

Творчі роботи необхідно надсилати до 22.02.2019 року на адресу Головного управління ДФС у Тернопільській області: м. Тернопіль, вул. Білецька,1, к.1002.

Детальнішу інформацію про проведення Конкурсу можна отримати за телефоном (0352) 43-46-01 (контактна особа - Наталя Сорока) або на сайті Університету за посиланням: www.nusta.edu.ua.

Сектор комунікацій

Головного управління ДФС у Тернопільській області

 
Друк

В районному будинку культури відбулися урочистості з нагоди Дня Соборності України

В районному будинку культури відбулися урочистості з нагоди Дня Соборності України.

Урочистості розпочалися документальним фільмом до 100-річчя Соборності України.  Свято продовжилося тематичним концертом за участю аматорів Бережанського району.

На завершення заходу голова райдержадміністрації Ігор Гринкевич подякував усім присутнім. Він зокрема сказав, що Український  народ  завжди  прагнув  жити в незалежній  державі: з  Півночі  до  Півдня, від  Західних  до  Східний  кордонів  України  - бути  господарем  на  своїй  землі, та побажав усім добра, злагоди та спільної праці на користь України.

В урочистостях взяли участь представники влади, державних установ та інтелігенція міста.

 
Друк

Он-лайн нарада в РДА

21 січня голова районної ради В.Білик взяв участь в он-лайн нараді, яку провів із керівниками райдержадміністрацій та головами районних рад голова облдержадміністрації Степан Барна.

Під час наради йшлося про стан виконання завдання з відбору на військову службу за контрактом та програми підтримки військових комісаріатів в області, про стан зимового експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, про впорядкування об'єктів поводження з твердими побутовими відходами, про особливості використання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для розвитку сімейних форм виховання та забезпечення житлом дітей-сиріт, а також перспективи використання у 2019 році.

Степан Степановичпідвів підсумки наради. За її результатами дано протокольні доручення.

 


Сторінка 10 з 114