Рішення районної ради
Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Сорок друга сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 20 ” грудня   2018 р. № 419

м.Бережани

Про районний бюджет

на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Бережанська районна рада

вирішила:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи районного бюджету у сумі 248391,790 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 246791,490 тис.грн. та доходи спеціального фонду районного бюджету – 1600,300 тис.грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 248391,790 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 244741,490 тис.грн. та видатки спеціального фонду районного бюджету – 3650,300 тис.грн.;

профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 2050,0 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 2050,0 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 100,0 тис.грн., що становить 0,04 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 250,0 тис.грн., що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

2.1.Надати право районній державній адміністрації приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного / іншого місцевого бюджету у період між сесіями районної ради з наступним внесенням змін до рішення про зміни до районного бюджету відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України.

3. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм у сумі 195,000 тис.грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти місцевим бюджетам (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2 статті 67 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:

1) в частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹, 71 Бюджетного кодексу України;

2) в частині фінансування є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з статтями 69¹ , 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 70 та частинами 2, 3 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2019 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на :

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного (місцевого) боргу;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар'єрних функцій зони відчуження;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

здійснення розвідувальної діяльності;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу;

виплати за державними деривативами.

9. Надати право фінансовому управлінню Бережанської районної державної адміністрації:

1) в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих районною радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів, відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України;

2) відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

3) в процесі виконання районного бюджету, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету в розрізі програмної та економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом програмної класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами бюджету.

10. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:

1) в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

2) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до чинного законодавства України.

11. Надати право фінансовому управлінню Бережанської районної державної адміністрації здійснювати перерозподіл видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету за кодами програмної та економічної класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків бюджету у період між сесіями районної ради з наступним внесенням змін до рішення про зміни до районного бюджету.

12. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

13. Додатки 1 - 5 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

14. Дане рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

Голова Бережанської

районної ради                                                                                                  В.Ф.БІЛИК