Програми прийняті районною радою
Друк
                                                                                                            ПРОГРАМА 

розвитку малого і середнього підприємництва в

Бережанському районі на 2013-2014 роки

                                 Паспорт Програми

1

Ініціатор розробки програми

Управління економіки районної державної адміністрації

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення   програми

19 жовтня 2012 року № 63 доручення голови обласної державної адміністрації “Про розроблення проекту обласної програми підтримки малого підприємництва на 2013-2014 роки”

3

Розробник програми

Управління економіки районної державної адміністрації

4

Співрозробник програми

Управління та відділи районної державної адміністрації, районний центр зайнятості, міжрайонна державна податкова інспекція, виконавчі комітети міської та сільських рад

5

Відповідальний виконавець програми

Управління економіки районної державної адміністрації

6

Учасники програми

Управління економіки, агропромислового розвитку районної державної адміністрації, відділи у справах сім”ї та молоді, культури і туризму, освіти районної державної адміністрації, державний реєстратор, районний центр зайнятості, Бережанська міжрайонна державна податкова інспекція, відділ статистики в Бережанському районі, ВП Національного Університету біоресурсів і природокористування України

7

Термін реалізації програми

2013-2014 роки

7.1

Етапи виконання програми   (для довгострокових програм)

                           -

8

Перелік   бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм):

- районний бюджет,

- бюджет фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття                        

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі: (тис.грн.)

            

72,0 тис.грн.

 

кошти державного бюджету

в межах кошторисних призначень

 

кошти районного бюджету

72,0 тис.грн.

 

кошти районного центру зайнятості

в межах кошторисних призначень

 

кошти інших джерел

-

 

Вступ

          Малі і середні підприємства відіграють одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та поступово стають важливим чинником сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, зміцненню економіки району.

         Головною метою програми є створення сприятливих умов для стійкого зростання малого і середнього бізнесу з урахуванням соціально-економічних пріоритетів Бережанського району. Це можливо у разі спрямування спільних дій органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого підприємництва, громадських організацій, установ інфраструктури на створення ефективної системи підтримки малого і середнього підприємництва.

Розвиток підприємницької діяльності є невід’ємною складовою вирішення економічних та соціальних проблем району та держави в цілому. Активізація та становлення господарських відносин зумовлює структурне реформування місцевої економіки, оперативне насичення ринку товарами та послугами, послаблення монополізму і посилення конкуренції, забезпечення зайнятості населення та створення сприятливого інвестиційного клімату.

         Необхідність посилення розвитку малого і середнього бізнесу органами місцевого самоврядування обумовлюється важливістю проведення адекватної та ефективної політики сприяння розвитку малого і середнього підприємництва на районному рівні з урахуванням специфіки ринкових відносин та економічного розвитку району. Розроблення районної Програми підтримки малого і середнього підприємництва на 2013-2014 роки дозволить об’єднати зусилля влади і бізнесу у досягненні економічної стабільності та процвітання району.

         Стратегічна мета: створення стимулюючих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, шляхом удосконалення системи державної підтримки малого і середнього підприємництва в районі, впровадження ефективної регуляторної політики, підтримка ділової та інвестиційної активності, активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів, залучення суб'єктів підприємницької діяльності до розвитку інноваційного виробництва.

     Районна програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2013-2014 роки розроблена відповідно до Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” від 22 березня 2012 р. № 4618-VI, наказу Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 року №44 “Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва”, доручення голови обласної державної адміністрації від 19 жовтня 2012 року №63 “Про розроблення проекту обласної програми підтримки малого підприємництва на 2013-2014 роки”.

      Районна програма розвитку малого і середнього підприємництва є складовою програми економічного і соціального розвитку району і направлена на створення умов для сталого розвитку підприємництва та удосконалення ринкових відносин.

       Її головною метою є спрямування дій місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого і середнього підприємництва, об’єднань і спілок підприємців, установ ринкової інфраструктури на створення сприятливих правових, економічних, організаційних та інших умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів малого і середнього підприємництва, підвищення ролі цього сектора ринкової економіки в структурній перебудові економіки району та вирішенні соціально-економічних проблем розвитку району, запровадження механізму співпраці місцевих органів виконавчої влади та підприємницьких кіл на засадах соціального партнерства, створення нових робочих місць і широкого прошарку середнього класу.

     Програма розрахована на 2013-2014 роки, визначає мету, завдання та пріоритети розвитку малого і середнього підприємництва в районі і включає основні заходи, спрямовані на виконання доведених показників.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА

районної програми розвитку малого і середнього підприємництва

Бережанського району на 2013-2014 роки

1

Загальна характеристика регіону:

 

Площа території (тис. км кв.)    –

Кількість населення (тис. чол.)    –

66,1

41,5

 

Специфіка – промисловість, сільське господарство, торгівельне та побутове обслуговування, туристична інфраструктура району

 

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%)

4%

 

Перелік територій, які відносяться до :

зон інвестиційної привабливості – с.Підвисоке, с.Саранчуки, с.Потутори, с. Жовнівка, с. Рогачин,

 

територій пріоритетного розвитку – с. Лапшин, с.Шибалин, с.Літятин, с. Урмань,      с.Куряни, с.Саранчуки, с. Тростянець, с. Вільхівець, с. Рай

2

Дата затвердження Програми

рішення _____ сесії ____ скликання   від   ___ 2012 року     Бережанської районної ради

розпорядження голови райдержадміністрації від

 

3

Головний замовник Програми:

Бережанська районна державна адміністрація

 

Головний розробник Програми:

управління економіки районної державної адміністрації

 

Співрозробники:

структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконавчий комітет міської, сільських рад, районний центр зайнятості, Бережанська міжрайонна державна податкова інспекція, відділ статистики в Бережанському районі

 

Мета Програми:

 забезпечення активізації підприємницької діяльності, запровадження механізму співпраці місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та підприємницьких кіл на засадах соціального партнерства і, як наслідок, забезпечення підйому економіки району, створення нових робочих місць, підвищення рівня життя населення.

5

Перелік пріоритетних завдань Програми:

- підтримка вітчизняного товаровиробника, забезпечення якості, конкурентноздатності товарів і послуг, що виробляються суб’єктами малого та середнього підприємництва;

- залучення суб’єктів підприємництва до зменшення рівня безробіття, створення додаткових робочих місць, залучення до підприємницької діяльності інвалідів, жінок, пенсіонерів, молоді;

- стимулювати розвиткові фермерської ініціативи;

- збільшити надходження до Державного та місцевого бюджетів;

- активізувати фінансово-кредитні та інвестиційні механізми;

- організувати підготовку та перепідготовку кадрів малого бізнесу для роботи в умовах ринкової економіки.

- усунення правових та адміністративних бар'єрів на шляху розвитку малого підприємництва;

- формування сприятливих умов для започаткування та ефективного і сталого розвитку  підприємницької діяльності на основі реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

- підтримка ділової та інвестиційної активності, створення умов для розвитку добросовісної конкуренції на ринку товарів та послуг;

- розвиток діючих кредитно-фінансових механізмів та впровадження нових фінансових технологій підтримки малого та середнього бізнесу;

6

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Дані станом на початок дії Програми

Очікувані показники

(прогноз)

 

Кількість діючих суб’єктів МСП / кількість суб’єктів МСП на 10 тис. чол. населення (од.)

36/38,3

38/40

 

Чисельність працюючих у суб’єктів МСП (осіб)

1683

1683

 

Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб)

1385

1385

 

Питома вага суб’єктів МСП у загальному випуску продукції регіону (%)

 

75

 

75

 

Надходження до бюджетів від суб’єктів МСП     (тис. грн.)

6204,5

6204,5

 

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів МСП (од.)

бізнес-центри

бізнес-інкубатори

технопарки

лізингові центри

фінансово-кредитні установи: кредитні спілки, установи взаємного кредитування

 

фонди підтримки підприємництва

інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

біржі

інформаційно-консультативні установи

страхові компанії

аудиторські фірми

12

 

-

-

-

-

5

 

 

-

-

-

1

5

1

12

 

-

-

-

-

5

 

 

-

-

-

1

5

1

 

Залучення суб’єктів МСП до виконання робіт/послуг за державні кошти – кількість (од.) / обсяги (тис. грн.)

12/3713,7

24/5876,7

 

Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

16

24

 

Кількість створених робочих місць (од.)

605

800

7

Терміни і етапи реалізації Програми                   2013-2014 роки

8

Перелік цільових проектів і підпрограм.

Цільові проекти :

Програма економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки: “Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава”;

Проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2013 рік;

Програма зайнятості Бережанського району на 2012 -2014 роки;

Стратегія розвитку Бережанського району на період до 2015 року

Підпрограми:

1) Підпрограма з розвитку сільського зеленого туризму;

2)Підпрограма підвищення кваліфікації кадрів в сфері підприємництва;

3)Підпрограма розвитку сфери побутового обслуговування населення району.

Виконавці: управління економіки, агропромислового розвитку районної державної адміністрації, відділ культури і туризму районної державної адміністрації, районний центр зайнятості, Бережанська міжрайонна державна податкова інспекція

9

Джерела фінансування Програми

               Джерела фінансування

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми, тис.грн.

Роки

Усього витрат

2013

2014

Районний бюджет

36,0

36,0

72,0

Кошти районного центру зайнятості

*

*

*

Кошти підприємств, організацій, громадських формувань, підприємців

*

*

*

           * кошти в межах кошторисних витрат

10

Система організації контролю за виконанням Програми:

Контроль за виконанням заходів Програми здійс­нює Бережанська районна державна адміністрація

2 Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва в Бережанському районі 

     Ефективний розвиток економіки району, збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів, а також вирішення соціальних проблем, у тому числі зменшення безробіття, підвищення життєвого рівня людей в значній мірі залежить від діяльності суб’єктів підприємництва.

        В районі проводиться всебічна підтримка малого та середнього підприємництва, яка здійснюється шляхом надання інформаційно-консультаційних послуг, формування інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення кваліфікації кадрів для підприємництва, створення умов для покращення рівня зайнятості населення, формування фінансової самодостатності місцевих бюджетів.

Протягом останніх років мале підприємництво набуває все більшого соціального та економічного значення, його розвиток сприяє формуванню ринкової структури економіки, конкурентного середовища, оперативному насиченню ринку товарами та послугами, забезпеченню зайнятості значної частини населення за рахунок створення нових робочих місць, стійкому надходженню коштів до бюджетів усіх рівнів.

       Крім розв’язання важливого суспільно-політичного завдання – формування середнього класу, посилення демократії та інститутів громадянського суспільства, мале та середнє підприємництво здатне вирішувати соціальні завдання (проблеми зайнятості, створення джерел доходів для населення, виробництво товарів і послуг для населення за доступними цінами) та економічні завдання (створення конкурентного середовища, залучення приватного капіталу і зовнішніх інвестицій, удосконалення технологій, наповнення бюджетів різних рівнів).

       В 2012 році в районі зареєстровано 165 суб’єктів малого та середнього підприємництва, з них 135 діючих, або 81,8%. В 2011 році їх кількість становила 165. Кількість зареєстрованих підприємців –фізичних осіб у 2011 становила 1532, з них діючих 990 (64%). У 2012 році їх кількість становить 1385.

         Протягом 2011 року державним адміністратором надано суб’єктам підприємницької діяльності 245 консультацій, видано 141 документи дозвільного характеру. За десять місяці 2012 року державним адміністратором надано суб’єктам підприємницької діяльності 219 консультацій, видано 206 документи дозвільного характеру.

Реалізація заходів передбачених районною програмою розвитку малого підприємництва на 2011-2012 роки дала позитивні умови для подальшого розвитку в районі підприємницької діяльності.

Найбільш активно відбулось створення підприємницьких структур у сфері торгівлі та громадського харчування, послуг. Основна частина малих та середніх підприємств функціонує у недержавному секторі.

Станом на 1 листопада 2012 року за рахунок суб’єктів підприємницької діяльності   створено 650 робочих місць.

Чисельність працюючих у суб’єктів малого і середнього підприємництва у 2011 році становила 1653 чол., у 2012 році– 1683 чол.

           В структурі малих та середніх підприємств за їх основними видами економічної діяльності, переважають підприємства торгівлі та сфери послуг.

В березні 2012 року районною державною адміністрацією проведено навчання для керівників господарюючих суб’єктів сфери торгівлі і громадського харчування за участю спеціалістів Бережанської МР ДПІ, санепідемстанції, РВ УМВСУ в Тернопільській області, районного центру зайнятості. В семінарі взяли участь підприємці, керівники суб’єктів підприємницької діяльності сфери торгівлі, голови сільських рад.      

В районі проводиться відповідна робота щодо впорядкування проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва контролюючими органами. На виконання Указу Президента України “Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності”, податковими органами району було розроблено план перевірок на 2012 рік. Згідно даного плану за 9 місяців 2012 року проведено 9 документальних перевірок суб’єктів малого бізнесу.

Сума надходжень від діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва (в т.ч. фізичні особи) за 2011 рік складала 8200,0 тис.грн. За підсумками 9 місяців 2012 року сума надходжень від діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва становить 6204,5 тис.грн..

          Динаміка податкових надходжень від суб’єктів малого та середнього підприємництва по Бережанському районі

У 2011 році обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малими та середніми підприємствами району склав 152754,9 тис.грн.

В районі працює 230 підприємство торгівлі, 31 заклад ресторанного господарства, функціонує 3 ринки з продажу продовольчих і непродовольчих товарів: ринок Бережанського районного споживчого товариства (225 торгових місць), ринок “Медобори” (370 торгових місць), ринок “Меркурій”     (390 торгових місць) загалом в наявності 985 торгових місць. На сьогоднішній день 18 сільських населених пунктів охоплені сіткою магазинів Рай СТ “Теко”, також торговими точками та підприємствами. 

Обсяг роздрібного товарообороту за 10 місяців 2012 року склав    96,4 млн.грн., у аналогічному періоді 2011 року – 79,0 млн.грн. Товарооборот на одну особу склав 229,5 грн. За 10 місяців 2012 року обсяг нефінансових послуг становить 14,2 млн.грн., що складає 101,2 % до аналогічного періоду минулого року.

З метою належного використання пустуючих приміщень споживчої кооперації у приміщенні універмагу, яке передано в оренду, підприємцями на другому і третьому поверхах відкрито торгівлю товарами промислової групи, на першому поверсі відкрито супермаркет «Колібріс».

В районі надаються наступні види побутових послуг в таких кількостях: ремонт та виготовлення одягу – 5; ремонт та виготовлення взуття – 14; ремонт та виготовлення меблів – 2; ремонт та технічне обслуговування автомобілів – 10; ремонт та будівництво житла – 4; ремонт телерадіоапаратури – 1; ремонт електропобутової техніки – 5; ремонт годинників – 2; виготовлення теслярських та столярних виробів – 9; фото послуги – 3; послуги лазень, саун -1; перукарські послуги – 25; ритуальні послуги – 2; інші послуги – 50.

На території району створено умови для розвитку малого та середнього підприємництва, але існують проблеми, що стримують його розвиток, на подолання яких будуть спрямовані заходи Програми підтримки малого та середнього підприємництва в Бережанському районі на 2013-2014 роки.

У ході аналітичної роботи робочої групи та ради підприємців району проведений SWOT аналіз. Визначені внутрішні (сильні та слабкі сторони) та зовнішні (сприятливі можливості та загрози) чинники, що стримують розвиток підприємницької діяльності.

Основні завдання SWOT аналізу: виявлення сприятливих можливостей, визначення загроз і розробка заходів щодо знешкодження їхнього впливу, виявлення сильних сторін і зіставлення їх з ринковими можливостями, визначення слабих сторін та розроблення стратегічних напрямів їх подолання, виявлення конкурентних переваг та формування її стратегічних пріоритетів.

Сильні сторони (Strengths)

Слабкі сторони (Weaknesses)

 1. Наявність Програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки
  1. Відсутність тиску з боку місцевої влади та її налаштованість на розвиток підприємництва в районі.
  2. Забезпечення прозорості, гласності та відкритості при прийнятті регуляторних актів.
  3. Функціонування реєстраційно-дозвільної системи за принципом “Єдиного вікна” (сприяє започаткуванню та веденню підприємницької діяльності).
  4. Наявність фінансово-кредитних установ.
  5. Функціонування ради підприємців при районній державній адміністрації.
  6. Проведення роботи щодо скорочення документів дозвільного характеру, внесення змін до регламентів видачі дозвільних документів.
   1. Забезпечує насичення ринку споживчими товарами та послугами повсякденного попиту.
   2. Мале підприємництво орієнтується на місцевий ринок та індивідуальне споживання;

 

 1. Недостатнє в 2011 році та в 2012 році фінансування Програми підтримки малого підприємництва з районного бюджету.
 2. Високі відсоткові ставки за користування кредитами для суб’єктів підприємницької діяльності.
 3. Слабка активна позиція представників громадської організації підприємців району у обговоренні проектів нормативно-правових актів з питань регулювання підприємницької діяльності.
 4. Недостатня кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва.
 5. Слабка професійна підготовка кадрів для малого підприємництва.
 6. Пасивність підприємців в отриманні інформації та недостатній рівень знань щодо чинного законодавства.
 7. Відсутність стартового капіталу для започаткування бізнесу та брак обігових коштів для розвитку бізнесу.

Можливості (Opportunities)

Загрози (Threats)

 1. Зниження адміністративних бар’єрів для розвитку підприємництва, проведення аналізу чинних нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики.
 2. Здешевлення банківського кредитування для суб’єктів малого підприємництва (часткова компенсація відсотків за кредити).
 3. Впровадження диференційованого підходу до визначення розмірів місцевих податків і зборів для зайняття підприємницькою діяльністю в сільській місцевості.
 4. Надання одноразової грошової допомоги по безробіттю особам, які попередньо пройшли відповідну підготовку для започаткування власної справи.
  1. Надання дотацій на створення додаткових нових робочих місць в малому та середньому бізнесі.
  2. Забезпечення вільного доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі в конкурсних торгах з проведення закупівлі товарів, робіт і послуг.
  3. Направлення на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, орієнтоване на мале та середнє підприємництво.
  4. Висока вартість кредитних ресурсів.
  5. Подорожчання робочої сили, енергоносіїв.
   1. Тінізація бізнесу.
   2. Низька купівельна спроможність населення.
   3. Виникнення заборгованостей за виконані роботи, надані послуги.

        Основними вирішальними чинниками для подальшого розвитку малого та середнього підприємництва, які сприятимуть досягненню мети Програми –         є покращення бізнес-клімату та підтримка малого та середнього підприємництва в районі. Саме вони визначили стратегію розвитку та головні напрямки підтримки малого та середнього підприємництва:

 1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької організації.
 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.
 3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури  підтримки підприємництва.

 

3. Мета Програми

 

         Головною метою є створення сприятливого підприємницького середовища в районі, зменшення чисельності безробітних, наповнення місцевих бюджетів, насичення ринку якісними товарами і послугами, а також відповідно до Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава» від 02.06.2010 р. є забезпечення активізації підприємницької діяльності, запровадження механізму співпраці місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та підприємницьких кіл на засадах соціального партнерства і, як наслідок, забезпечення підйому економіки району, створення нових робочих місць, підвищення рівня життя населення.

   Досягнення мети Програми та виконання зазначених завдань буде здійснюватись шляхом реалізації заходів, що направлені на розвиток пріоритетних сфер діяльності:

-         розвиток підприємництва в сільській місцевості;

-         розвиток виробництва з використанням місцевої сировини;

-         надання транспортних та побутових послуг;

-         виробництво та реалізація товарів широкого споживання.

     -   впровадження інформаційних технологій;

     -   модернізація виробництва.

4. Заходи Програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямами підтримки малого і середнього підприємництва

 

4.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

 

Формування стабільної нормативно-правової бази – найголовніша передумова ефективного розвитку малого і середнього підприємництва. На сьогодні стримуючими факторами розвитку підприємництва все ще залишаються неповнота, суперечливість і часта зміна чинних нормативних та правових актів, тому виконання завдань Програми економічних реформ на 2010-2014 роки дозволить вирішити ці питання.

Реалізація заходів по впорядкуванню нормативного регулювання підприємницької діяльності буде спрямовуватись на:

- проведення моніторингу впливу регуляторних актів на ділову активність і розвиток підприємництва;

- зменшення адміністративного тиску на підприємців;

- усунення організаційних перешкод в сфері підприємництва;

- удосконалення чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва;

- вдосконалення роботи “Єдиного реєстраційного офісу” та Єдиного офісу з видачі документів дозвільного характеру;

- координацію дій по розробці та виданню регуляторних актів;

- забезпечення гласності розгляду проектів регуляторних актів, які суттєво впливають на підприємницьку діяльність;

- проведення аналізу діючих регуляторних актів;

- проведення соціологічних та аналітичних досліджень направлених на визначення законодавчих перешкод, що заважають розвитку малого і середнього підприємництва;

- забезпечення вільного доступу підприємців до інформації органів державної влади та місцевого самоврядування стосовно питань впровадження політики та покращення бізнес середовища в районі;

- проведення регулярних засідань районної координаційної ради з питань розвитку підприємництва;

- створення сприятливого середовища для здійснення підприємницької діяльності.

 

Дозвільна система потребує:

- спрощення процедур видачі документів дозвільного характеру;

- зменшення часових і грошових витрат при одержанні дозвільних документів.

Для цього необхідно:

спрощення процедури одержання дозвільних документів шляхом:

- усунення численних дублювань при поданні й розгляді (узгодженні) документів на кожному етапі дозвільної процедури;

- максимального делегування повноважень з видачі документів дозвільного характеру з центрального й обласного рівнів на місцевий рівень;

- зменшення переліку документів, що подаються для одержання дозволів (подання тільки документів, що підтверджують спроможність суб’єкта господарювання провадити відповідну діяльність);

 

У сфері процедур започаткування й виходу з бізнесу (створення й припинення діяльності суб’єкта господарювання) основними завданнями мають стати:

- спрощення процедури започаткування й виходу з бізнесу.

Для цього необхідно:

- запровадити електронну державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців та взаємний обмін інформацією між усіма учасниками державної реєстрації;

- спростити процедуру добровільного припинення господарської діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- скоротити строки процедури банкрутства, забезпечити паритетність захисту інтересів боржників і кредиторів, запровадити дієвий механізм відновлення платоспроможності боржника та запобігання майновим маніпуляціям.

 

Удосконаленню регуляторних процесів та стимулюванню розвитку малого та середнього підприємництва сприяла реалізація єдиної державної регуляторної політики, яка здійснювалася у напрямках формування нормативно правової бази у сфері підприємництва, перегляду діючих нормативних актів на відповідність вимогам ринкових відносин, усунення обмежень, які стримують розвиток підприємницької діяльності. Протягом 2011 року районною державною адміністрацією прийнято 2 регуляторних акти. Проводиться робота щодо дотримання вимог Закону України “Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування”. На веб-сайті районної державної адміністрації розміщено перелік діючих регуляторних актів, прийнятих органами місцевого самоврядування.

Видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами здійснюється в дозвільному центрі державним адміністратором відповідно до Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності». Державним адміністратором за 9 місяців 2012 року надано суб’єктам підприємницької діяльності 211 консультацій, видано 232 документи дозвільного характеру.

Також налагоджена діяльність “Єдиного реєстраційного офісу” для здійснення державної реєстрації та постановки на облік суб’єктів господарювання. За 9 місяців 2012 року "Єдиним офісом" проведено 147 реєстраційних дій, в тому числі зареєстровано 5 суб’єктів малого підприємництва, 112 фізичних осіб-підприємців.

         Відповідну роботу щодо сприяння розвитку підприємництва проводить координаційна рада з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації. Протягом 2011-2012 років проведено 7 засідань районної координаційної ради.

 

4.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.

   Заходи щодо реалізації фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки підприємництва мають бути спрямовані на об'єднання фінансових можливостей всіх джерел підтримки підприємництва, створення оптимальних механізмів ефективного цільового використання фінансових та інвестиційних ресурсів, створення можливостей для накопичення та інвестування власних коштів.

Важливим джерелом розвитку підприємництва є розробка механізмів, спрямованих на покращення доступу суб’єктів господарювання до фінансово-кредитних ресурсів. Для реалізації цього завдання необхідно створити банк даних фінансово-кредитних установ у сфері мікрокредитування.

Фінансове забезпечення Програми в районі здійснюватиметься головним чином за рахунок коштів районного бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти районного центру зайнятості

Фінансова підтримка повинна надаватись шляхом впровадження диференційованого підходу до сплати місцевих податків і зборів підприємцями, що займаються виробництвом продукції (робіт, послуг) у пріоритетних галузях економіки, зниження ставок орендної плати за використання приміщень, землі, устаткування з урахуванням специфіки району. Підтримка повинна надаватись на конкурсній основі. Переваги повинні надаватись підприємствам, що здатні організувати нові робочі місця, налагодити використання у виробництві місцевих сировинних ресурсів, впроваджувати нові енергозберігаючі технології.

   Розвиток малого та середнього бізнесу планується шляхом надання дотацій підприємцям-роботодавцям на створення нових робочих місць для працевлаштування безробітних громадян, в першу чергу соціально незахищених категорій населення за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Інвестиційна підтримка буде здійснюватись шляхом поновлення бази даних інвестиційних проектів підприємств малого та середнього підприємництва району, забезпечення вільного доступу підприємців до участі у конкурсних торгах з проведення закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти.

Фінансове забезпечення Програми здійснювалося протягом 2011 -2012 років за рахунок районного бюджету. Суб’єктам малого підприємництва також надавалася фінансова допомога за рахунок банківського кредитування, коштів кредитних спілок.

На виконання заходів районної програми розвитку малого підприємництва протягом 2011 року кошти виділялися на покращення матеріально-технічної бази дозвільного центру в сумі 4975,0 грн. Протягом 2012 року з районного бюджету використано 5025,0 грн. на представлення району в щорічному Міжнародному інвестиційному форумі в м.Тернополі.

На   розвиток малого і середнього підприємництва в 2013-2014 роках передбачається виділити кошти з районного бюджету в сумі 72,0 тис.грн..

4.3.         Ресурсне та інформаційне забезпечення,

Реалізація напрямку ресурсного та інформаційного забезпечення спрямована на вирішення питань інформаційної, консультаційної та практичної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності.

Важливим напрямком підтримки малого та середнього підприємництва має стати питання підвищення кваліфікації кадрів підприємництва та навчання незайнятого населення основам підприємницької діяльності. Вирішення цих завдань полягає в створенні умов для самозайнятості безробітного населення шляхом навчання зареєстрованих безробітних за професіями, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю; здійсненні професійної підготовки і підвищення кваліфікації підприємців; надання консультаційної та організаційної допомоги підприємцям - початківцям з питань законодавства й оподаткування.

           Протягом 2011 року 23 безробітних працевлатовано шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю. В тому числі:

- інвалідів -1 чол;

- жінок - 10;

- молоді віком до 35 років -14;

- жителів сільської місцевості -3 ;

- міста -20.

Різновидом ресурсної підтримки малого підприємництва є залучення його суб’єктів до виконання державних і місцевих замовлень за рахунок бюджетних коштів та до участі у всеукраїнських, національних, обласних та районних виставково-ярмаркових заходах, форумах, конференціях, ділових зустрічах, навчальних програмах.

Основними напрямками роботи з питання  сприяння ресурсному, інформаційному забезпеченню  та формуванню інфраструктури є: створення і постійне оновлення бази даних нежитлових приміщень виробничого та невиробничого призначення, які не використовуються та можуть бути передані підприємцям в користування; проведення роз'яснювальних заходів та консультацій з питань ведення бізнесу, управлінського досвіду, висвітлення в районній газеті “Бережанське віче” питань розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики.

       Щорічно планується проводити конкурс “Кращий підприємець року”, заходи до Дня підприємця.

Враховуючи те, що однією з суттєвих проблем ринкової економіки є недостатня кількість кваліфікованих кадрів, значна увага в Програмі приділятиметься питанням підвищення кваліфікації кадрів, навчання незайнятого населення району основам підприємницької діяльності.

З цією метою в програмі передбачається здійснити ряд першочергових заходів щодо кадрового забезпечення малого підприємництва, а саме:

–                   організація підготовки та перепідготовки кадрів місцевих органів управління та представників малого бізнесу для роботи в умовах ринкової економіки;

–                   здійснення професійної підготовки і підвищення кваліфікації підприємців;

–                   розробка спеціальних навчальних програм для залучення до підприємництва соціально-незахищених категорій населення (безробітних, жінок, молоді);

–                   розвиток системи фахових консультативних послуг для підприємців – фізичних осіб;

4.4      Формування інфраструктури підтримки підприємництва.

 

Основною метою є формування інфраструктури підтримки підприємництва з метою надання допомоги суб’єктам господарювання на початковому етапі діяльності в подоланні труднощів, пов’язаних з відсутністю достатніх знань з питань ведення бізнесу, вимог чинного законодавства, управлінського досвіду, комерційної інформації тощо.

Основні завдання - створення та підтримка діяльності об’єктів, що надають послуги підприємництву.

В Бережанському районі продовжує розвиватися ринкова інфраструктура, що в значній мірі створює сприятливе середовище діяльності малого та підприємництва. Так в районі діє 5 філій комерційних банків та районне відділення № 6352 ВАТ “Державний ощадний банк України”.

З метою розширення видів страхування в районі діє 5 страхових компаній - Бережанське відділення НАСК “Оранта” та НАСК “Провідна”, ПРАТ“ТАС”, ПРАТ “Арсенал”, ПУАТ “Уніка” а також 2 фонди - фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Розвиток страхового ринку в 2012 році супроводжувався розширенням видів страхування, які спрямовувались на захист економічних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності.

У відповідності до вимог Закону України “Про страхування” і встановлення державного контролю за цією сферою діяльності, необхідно відмітити, що процес страхування став більш цивілізованим, керованим і прогнозованим.

За 9 місяців 2012 року комерційними банками надано кредитів підприємницьким структурам району на суму 300 тис. грн.

На території району зареєстровані і функціонують п’ять кредитних спілок “Взаємодопомога” та “Допомога” та інші. Так, в 2012 році кредитною спілкою “Допомога” було надано 7 позичок суб’єктам малого підприємництва на суму 32,7 тис.грн.

Велику роботу по наданню консультативної діяльності малому підприємництву, інформаційних послуг забезпечує ТОВ Аудиторсько-консультаційна фірма “Орієнтир-Аудит”.

В Бережанській міжрайонній державній податковій інспекції створено центр обслуговування платників податків.

Подальше формування інфраструктури підтримки малого підприємництва є важливою передумовою забезпечення фінансової, матеріально-технічної, маркетингової, кадрової та освітньої підтримки.

Проводилася робота щодо залучення суб’єктів малого підприємництва до участі у виконанні державних регіональних замовлень. Протягом 2011-2012 років підприємницькі структури приймали участь в конкурсах (тендерах) по закупівлі товарів, виконання робіт, надання послуг, зокрема, заключено 13 договорів на суму 3713,7 тис.грн.

 

Одним із завдань, які потрібно вирішити, для активізації підприємницької діяльності є матеріально-технічне забезпечення. Матеріально-технічна підтримка передбачає створення виробничої інфраструктури підтримки підприємництва з метою створення умов для збільшення випуску конкурентоспроможної продукції, підтримки вітчизняних товаровиробників, підвищення технологічного рівня виробництва та якості продукції суб’єктів малого підприємництва.

Пріоритетними завданнями для вирішення питання матеріально-технічного забезпечення підприємницьких структур району є:

-          поновлення бази даних нежитлових приміщень, незавершеного будівництва і невстановленого обладнання з метою інформування Суб’єктів підприємницької діяльності для передачі їх в оренду, або власність, підприємцям шляхом продажу через аукціони або конкурси;

-          виділення земель для організації фермерських господарств, сприяння розвитку зеленого туризму;

-          надання консультацій з господарського, фінансового і трудового права, менеджменту та комунікацій, бухгалтерського та податкового обліку, маркетингу, зовнішньо - економічної діяльності та валютного регулювання;

-          використання можливостей радіомовлення і преси для оперативного інформування суб'єктів підприємництва.

-          поліпшення умов ресурсного забезпечення малого підприємництва (комплектуючими, запчастинами, паливно-мастильними матеріалами, посівними матеріалами, добривами і т.д.);

-          підприємцям шляхом продажу через аукціони або конкурси;

-          виділення земель для організації фермерських господарств та розвитку малого підприємництва;

-          проведення робіт по забезпеченню селянських (фермерських) господарств необхідним посівним матеріалом, мінеральними добривами, засобами захисту рослин, паливо-мастильними матеріалами та запчастинами. 

5. Цільові проекти та підпрограми.

Підпрограма з розвитку сільського зеленого туризму

 

Сільський зелений туризм - це вид туризму, що передбачає відпочинок у сільській чи природоохоронній місцевостях з використанням належно облаштованих приватних садиб чи інших закладів розміщення. Напрямком програми є підтримка розвитку сільського зеленого туризму, в т.ч. власників приватних садиб, які надають послуги з цього виду туризму,

         Туристична галузь є важливим чинником стабільного й динамічного збільшення надходжень до бюджету, істотного позитивного впливу на стан справ у багатьох галузях економіки (транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство тощо). Туризм сприяє підвищенню зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, міжнародному співробітництву, залученню громадян до пізнання багатої природної та історико-культурної спадщини краю, збереженню екологічної рівноваги.

Інфраструктура  Бережанського району є перспективною для сприяння розвитку сільського зеленого туризму, популяризації наявного туристично-рекреаційного потенціалу регіону, створення іміджу району з багатими природними ресурсами, самобутньою культурою та багатовіковою історією з залученням гостей та туристів до відвідування Бережанщини. 

       Серед пріоритетних туристичних територій для розвитку сільського туризму є:

 1. Урманська сільська рада - став і урочище“Замчисько”;
 2. Курянівська сільська рада - садиба Кравчука В.С.;
 3. Саранчуківська сільська рада - база пластунів;
 4. Тростянецька сільська рада - відпочинкова зона в районі ставу;
 5. Вільхівецька сільська рада - “Панські джерела”
 6. село Рай - дендрологічний парк;
 7. Шибалинська сільська рада - гора Лисоня;
 8. село Підвисоке територія“Бережанське опілля”

5.2. Підпрограма підвищення кваліфікації кадрів в сфері підприємництва.

Питання підвищення кваліфікації кадрів малого і середнього підприємництва надзвичайно актуальне і потребує посиленої уваги як з боку керівників суб’єктів малого і середнього підприємництва, так і органів влади. Своєчасна допомога молоді у навчанні повернеться притоком кваліфікованих кадрів вже у недалекому майбутньому.

В районі відчувається нестача кваліфікованих кадрів для роботи на підприємствах малого і середнього підприємництва , особливо виробничої сфери та сфери послуг. Певна частина, переважно молодь, підприємців-фізичних осіб, які займаються торговельною діяльністю, мають бажання змінити напрям роботи - займатись виробництвом, надавати послуги і т. і. Але не можуть цього зробити без набуття необхідних додаткових знань.

А отримання систематичної освіти за спеціальностями, необхідними в ринкових умовах, не завжди є доступним за ціною, часто потребує відриву від роботи у власному бізнесі на певний строк, що складно реалізувати через специфіку малого і середнього підприємництва, коли ускладнена можливість утримувати додаткових працівників.

Для підвищення кваліфікації кадрів в сфері малого і середнього підприємництва буде запроваджена низка заходів:

- проведення семінарів, “круглих столів” для суб’єктів малого і середнього підприємництва;

- організація виїзних консультацій в сільську місцевість;

- запровадження спільно з районним центром зайнятості навчання незайнятого населення з орієнтацією на самозайнятість.

- для забезпечення кваліфікованими кадрами у сфері підприємництва буде продовжуватися робота по проведенню спеціалізованих семінарів-навчань районним центром зайнятості із залученням фахівців відповідних організацій.

Підвищення кваліфікації кадрів малого підприємництва також здійснюватиметься через курси цільового призначення «Підприємець-початківець».

   6. Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходів та фінансування Програми

 

   Завдяки реалізації заходів Програми будуть створені сприятливі умови для розвитку підприємництва та залучення інвестицій, розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток підприємництва, забезпечення економічного зростання, формування і впровадження ефективної системи підтримки і захисту суб’єктів малого та середнього підприємництва.

Для детальної оцінки ефективності Програми, тобто ступеня досягнення поставлених цілей, будуть використані показники якісного та кількісного характеру. Ефективність реалізації програми визначатиметься шляхом аналізу офіційних статистичних даних, даних наданих громадськими організаціями підприємців.

Значний ефект Програми полягає у тому, що вона сформує на більш високому рівні саму систему «підтримки підприємництва» як злагоджений механізм управління розвитком і максимальним використанням місцевих ресурсів.

Другий аспект оцінки ефективності Програми - проведення розрахунків через порівняння витрат і результатів, що забезпечені цими витратами.

У цьому випадку слід розраховувати ефект від суми фінансування програми та ефективності не фінансових ресурсів: пошуку інвесторів, організації кредитно-фінансового сектора, підтримки грантами, тощо.

Кількісні показники ефективності розвитку малого підприємництва:

-         темпи розвитку підприємництва;

-         чисельність суб'єктів підприємницької діяльності, частка їх у загальній чисельності працюючих;

-         чисельність зайнятих у малому бізнесі;

-         показники зниження економічної злочинності і частки тіньового бізнесу.

Кількісні показники соціальної вагомості і корисність Програми:

-         зниження безробіття і ріст зайнятості;

-         ріст рівня і якості життя;

-         зростання доходів населення;

-         зниження соціальної напруженості;

-         поліпшення здоров'я населення.

Якісні показники ефективності розвитку малого підприємництва:

-         розвиток конкурентного середовища;

-         привабливий інвестиційний клімат району;

-         покращення підприємницького середовища.

 

     Реалізація заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Бережанському районі на 2013-2014 роки дозволить досягти збільшення:

-         кількості діючих суб’єктів малого і середнього підприємництва до 175 одиниць;

-         кількості діючих малих і середніх підприємств на 10тис.чол. населення до 41 одиниці;

-         чисельності працюючих на малих підприємствах до 1820 чоловік;

-         кількості фермерських господарств до 20 одиниць;

-         питомої ваги малих підприємств у ВВП регіону до 50%;

-         надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності малих підприємств в сумі:

у 2013 році – 6204,5 тис.грн. (24,0%);

у 2014 році – 6500тис.грн. (25,0%);

-         кількості підприємців, які пройдуть підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації:

у 2013 році – 60 чоловік;

у 2014 році – 70 чоловік.    

-         кількості створених нових робочих місць в сфері малого підприємництва:

у 2013році – 650 чоловік;

у 2014 році – 650 чоловік.

   Реалізація заходів Програми повинна прискорити розвиток підприємництва в районі. Очікується що на кінець дії Програми:  

1) кількість підприємців-фізичних осіб збільшиться на 3%;

2) кількість малих та середніх підприємств збільшиться на 3 одиниці;

3) на 3 % збільшиться питома вага надходжень коштів до районного бюджету від суб’єктів малого та середнього підприємництва.

4) на 16% зросте кількість створених нових робочих місць на малих та середніх підприємствах.

   Реалізація заходів Програми повинна прискорити розвиток підприємництва в районі. Очікується що на кінець дії Програми:  

1) кількість підприємців-фізичних осіб збільшиться на 3%;

2) кількість малих та середніх підприємств збільшиться на 3 одиниці;

3) на 3 % збільшиться питома вага надходжень коштів до районного бюджету від суб’єктів малого та середнього підприємництва.

4) на 16% зросте кількість створених нових робочих місць на малих та середніх підприємствах.

      

7. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів Програми

 

         Моніторинг реалізації Програми здійснюватиметься щокварталу шляхом надання звіту про виконання заходів Програми головному управлінню економіки Тернопільської обласної державної адміністрації. На основі моніторингу визначатимуться причини неефективного чи недостатньо ефективного виконання Програми та пропонуватимуться заходи, необхідні для поліпшення організації виконання.

         Моніторинг виконання Програми проводиметься за такими показниками:

-         обсяг коштів, витрачених на виконання Програми;

-         досягнення в результаті виконання Програми цілей і завдань, визначених для кожного етапу виконання;

-         відповідність результативних показників виконання Програми запланованим результативним показникам;

-         рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що проводиться в рамках виконання Програми.

Результати моніторингу враховуватимуться під час розробки нової Програми на 2015-2016 роки.

За результатами проведеного моніторингу виконання Програми передбачається розгляд питань виконання заходів Програми на колегії районної державної адміністрації (раз у рік), на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва (при потребі), на сесії районної ради (по закінченню терміну дії Програми).

 

Фінансове забезпечення Програми

                           

               Джерела фінансування

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми, тис.грн.

Роки

Усього витрат

2013

2014

Районний бюджет

36,0

36,0

72,0

Кошти районного центру зайнятості

*

*

*

Кошти підприємств, організацій, громадських формувань, підприємців

*

*

*

           * кошти в межах кошторисних витрат

 

                                                                                                                                                                          Додаток1

                                                                                                                                                                             до Програми 

Основні заходи з реалізації Програми розвитку малого та середнього підприємництва

в Бережанському районі на 2013-2014 роки

 

п/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Вартість тис.грн.

2013

2014

а) впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

1.1

Реалізація державної регуляторної політики у сфері підприємництва, впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

Розробити, затвердити, оприлюднити план діяльності райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік

Щорічно до 25 грудня

Управління економіки районної державної адміністрації

 

-

-

-

Оприлюднення проектів регуляторних актів у засобах масової інформації, на веб-сайті, проведення відкритих обговорень за участю представників громадськості

2013-2014 роки

Управління економіки, праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, юридичний сектор апарату районної держаної адміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад, районний центр зайнятості

 

 

 

Провести аналіз проектів нормативно-правових актів у сфері регулювання та державної підтримки малого підприємництва, впливу їх на ділову активність і розвиток підприємництва

2013-2014 роки

Управління економіки, праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, юридичний сектор апарату районної держаної адміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад, районний центр зайнятості

 

-

-

-

Забезпечити постійний контроль за відповідністю нормативно-правових актів, Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Закону України “Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та особами місцевого самоврядування”  

2013-2014 роки

Управління економіки районної державної адміністрації, юридичний сектор апарату районної держаної адміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад

 

-

-

-

Провести семінар для працівників органів місцевого самоврядування, керівників підприємницьких структур з метою роз’яснення законодавчих актів та нормативно-правових документів, з питань впровадження регуляторної політики та покращення бізнес-середовища в районі.

2013-2014 роки

Управління економіки районної державної адміністрації, юридичний сектор апарату районної держаної адміністрації

-

-

-

Забезпечити умови доступу суб’єктів підприємництва до реєстраційних баз даних

2013-2014 роки

Управління економіки районної державної адміністрації

-

-

-

Проводити щоквартально засідання координаційної ради з питань розвитку малого підприємництва при райдержадміністрації.

2013-2014 роки

Управління економіки районної державної адміністрації

-

-

-

Інформування суб’єктів малого підприємництва району про пропозиції іноземних партнерів щодо налагодження двостороннього економічного співробітництва

2013-2014 роки

Управління економіки районної державної адміністрації

-

-

-

1.2

Налагодження позитивного підприємницько-го клімату

Здійснювати аналіз звернень підприємців на «гарячу телефонну лінію» для підприємців, узагальнювати та надавати пропозиції до відповідних органів виконавчої влади про внесення змін до діючих законодавчих актів.

2013-2014 роки

Управління економіки районної державної адміністрації

-

-

-

б) фінансово – кредитна та інвестиційна підтримка

2.1

Забезпечення доступу до фінансових ресурсів

Передбачити кошти в районному бюджеті на фінансову підтримку та розвиток суб’єктів малого підприємництва

2013-2014 роки

Фінансове управління районної

державної

адміністрації

Районний бюджет

36,0

 

36,0

 

Створення банку даних фінансово– кредитних установ та переліку їх послуг у сфері мікрокредитування та забезпечення доступу до інформації представників малого бізнесу.

2013-2014 роки

Управління економіки районної державної адміністрації

Районний бюджет

-

-

Забезпечити фінансування семінарів, консультацій, інформаційно-роз’яснювальних заходів, необхідного обладнання , канцтоварів, для взаємовигідного партнерства між представниками владних структур та малого і середнього бізнесу

2013-2014 роки

Фінансове управління районної

державної

адміністрації

Районний бюджет

2,0

 

2,0

Забезпечити комп’ютерною технікою для ведення реєстру представників малого та середнього бізнесу,   інформацій щодо баз даних про вільні виробничі, торгові площі, об’єкти незавершеного будівництва, дислокації торгових мереж на території району та ін.

2013-2014 роки

Управління

економіки,

фінансове райдержадміністрації

Районний бюджет

10,0

 

10,0

 

Передбачити в районному бюджеті кошти:

- на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами суб’єктам підприємництва

2013-2014 роки

Управління економіки, фінансове управління райдержадміністрації

Районний бюджет

3,0

 

3,0

 

Представлення району в щорічному   Міжнардному інвестиційному форумі в м.Тернополі.(виготовлення буклетів, поновлення стенду, тощо)

2013-2014 роки

Фінансове управління райдержадміністрації

Районний бюджет

10,0

 

10,0

Забезпечити придбання необхідної техніки для участі району в щорічному   Міжнардному інвестиційному форумі в м.Тернополі.

2013-2014 роки

Фінансове управління райдержадміністрації

Районний бюджет

8,0

8,0

Надавати одноразову допомогу по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю на основі розроблених бізнес-планів

2013 рік – 30 чол.

2014 рік - 35 чол.

2013-2014 роки

Районний центр зайнятості

Кошти Фонду загально-обов’язкового держав-ного соціа-льного стра-хування України на випадок безробіття

В межах кошторису витрат

-.

Надавати дотації роботодавцям для створення додаткових робочих місць

2013 рік -65 чол.

2014 -65 чол.

2013-2014 роки

Районний центр зайнятості

Кошти Фонду загально-обов’язкового держав-ного соціа-льного стра-хування України на випадок безробіття

В межах кошторису витрат

-

Сприяти наданню банківських кредитів суб’єктам малого підприємництва

2013-2014 роки

Районні

відділення та філії банків

Районний бюджет

В межах кошто-рисних витрат

 

Сприяти в кредитній підтримці суб’єктів підприємницької діяльності та фермерів

2013-2014 роки

Кредитні спілки

Районний бюджет

В межах кошто-рисних витрат

 

в) ресурсне та інформаційне забезпечення , формування інфраструктури підтримки підприємництва

3.1

Формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки малого та середнього бізнесу

Створення і постійне оновлення бази даних нежитлових приміщень виробничого та невиробничого призначення, які не використовуються та можуть бути передані підприємцям в користування та розміщення інформації на сайті районної державної адміністрації та в районній газеті «Бережанське віче».

2013-2014 роки

Управління економіки районної державної адміністрації, виконавчий комітет міської та сільських рад.

Районний бюджет

-

Сприяти в межах чинного законодавства у наданні в оренду та продажі через аукціон нежитлових приміщень і майна комунальної власності суб’єктам малого підприємництва, в тому числі:

-           оренда - 1500 м2

продаж через аукціон - 600 м2

2013-2014 роки

Управління економіки

районної державної адміністрації, виконавчий комітет Бережанської міської ради, органи місцевого самоврядування

Не потребує

-

Сприяти в межах чинного законодавства у наданні в оренду та продажі через аукціон пустуючих приміщень і майна Бережанського районного споживчого товариства суб’єктам малого підприємництва, в тому числі:

-           оренда – 750 кв. м. в рік

продаж - 600 кв. м. в рік

2013-2014 роки

Управління економіки райдержадміністрації, правління районного споживчого товариства

Не потребує

-

Провести роботу з освоєння суб’єктами підприємницької діяльності пустуючих приміщень споживчої кооперації для розміщення підприємств сфери послуг на селі

2013-2014 роки

Управління економіки райдержадміністрації, районне споживче товариство, органи місцевого самоврядування

Кошти районного СТ та суб’єктів підприєм-ницької діяльності

-

Провести реєстрацію фермерського господарства із площею сільськогосподарських угідь не менше 5 га.

2013-2014 роки

Управління агропромислового розвитку РДА

Не потребує

-

Проводити постійну роз’яснювальну роботу щодо необхідності створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

2013-2014 роки

Управління агропромислового розвитку РДА

Кошти засновника

-

Забезпечити участь суб’єктів підприємницької діяльності у виконанні державних та регіональних замовлень

2013 р. – 15 договорів на суму 200 тис.грн., 2014р. – 15 договори на суму 200 тис.грн.

2013-2014 роки

Управління економіки райдержадміністра-ції

Кошти засновника

-

Сприяти передачі в оренду земель для організації фермерських господарств (100 га)

2013-2014 роки

Управління Держкомзему в Бережанському районі

Кошти замовника

-

Оновляти інвестиційний паспорт району

2013-2014 роки

Управління економіки райдержадміністрації

Не потребує

-

Проводити моніторинг ефективності використання приміщень наданих підприємцям в оренду.

2013-2014 роки

Управління економіки райдержадміністрації, районне СТ, виконавчий комітет міської ради

Не потребує

-

Забезпечити участь структур малого підприємництва у регіональних та міжнародних виставках

2013-2014 роки

Управління економіки райдержадміністрації

Не потребує

-

Забезпечити участь підприємств району у конкурсі “Кращий роботодавець року”

2013-2014 роки

Управління економіки

райдержадміністрації

Кошти суб’єктів господарю-вання, районний бюджет

-

Розробити інформаційну базу даних природних сировинних ресурсів, що можуть бути використані в підприємницькій діяльності

2013-2014 роки

Управління Держкомзему в Бережанському районі

Не потребує

-

Створити базу даних агро осель та сільських садиб, бажаючих приймати туристів

2013-2014 роки

Органи місцевого самоврядування, відділ культури і туризму районної державної адміністрації

Не потребує

-

Забезпечити участь делегацій району у Міжнародних інвестиційних форумах, представлення презентаційних матеріалів про інвестиційну привабливість району

2013-2014 роки

Управління економіки райдержадміністрації

Не потребує

-

Провести «День підприємця» та відзначити в районі кращих платників податків серед суб’єктів підприємницької діяльності

2013-2014 роки

Управління економіки райдержадміністрації; фінансове управління райдержадміністрації; Бережанська міжрайонна державна податкова інспекція

Районний бюджет

-

Забезпечити відкриття підприємств сфери торгівлі та побуту, зокрема:

сільська місцевість – 15;

місто Бережани – 15

2013-2014 роки

Управління економіки,

органи місцевого самоврядування

Районний бюджет

-

Забезпечити участь в обласному конкурсі перукарів «Чарівна зачіска 2013, 2014»

2013-2014 роки

Управління економіки, фінансове райдержадміністрації

Районний бюджет

-

 

 

Сприяння розвитку народних промислів та ремісництва

2013-2014 роки

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

Районний бюджет

-

Сприяння участі суб’єктів малого і середнього підприємництва у забезпеченні розвитку сільського аграрного туризму

2013-2014 роки

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

 

Районний бюджет

-

Представлення   сільського зеленого туризму району на обласних, міжнародних виставках

2013-2014 роки

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

 

Районний бюджет

-

Розміщувати дані про приватні садиби сільського , зеленого туризму в мережі Інтернет

2013-2014 роки

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

 

Районний бюджет

-

Забезпечити участь суб’єктів малого бізнесу у конкурсах (тендерах) з питань закупівлі товарів, робіт наданню послуг за бюджетні кошти

2013-2014 роки

Управління економіки райдержадміністрації

Районний бюджет

-

3.2

Створення та підтримка діяльності об’єктів, що надають послуги підприємництву

Покращити матеріально-технічну базу та послуги діяльності   «дозвільного центру»

2013-2014 роки

Фінансове управління районної

державної

адміністрації

Районний бюджет

3,0

 

3,0

3.1

Формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки малого та середнього бізнесу

Надавати фінансову підтримку безробітним громадянам, які бажають займатися підприємницькою діяльністю, шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю відповідно до постанови КМУ № 1190 від 02.08.2000

 

2013-2014 роки

Районний центр зайнятості

Кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах кошторису витрат

Сприяти створенню додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних громадян, шляхом надання дотацій роботодавцям відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”

2013 рік – 65

2014 рік - 65

2013-2014 роки

Районний центр зайнятості

Кошти Фонду загально-обов’язкового держав-ного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах кошторису витрат

Провести профнавчання безробітних громадян за напрямком “Менеджмент малого підприємництва”( для бажаючих отримати одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності )

2013-2014 роки

Районний центр зайнятості

Кошти Фонду загально-обов’язкового держав-ного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах кошторису витрат

Направити на професійне навчання та підвищення кваліфікації безробітних громадя для їх подальшого працевлаштування в підприємницьких структурах

2013 рік – 230 чол.

2014 рік– 240 чол.

2013-2014 роки

Районний центр зайнятості

Кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах кошторису витрат

Провести підготовку на короткотермінових   курсах "Школа   підприємця"   (для   підготовки спеціалістів в галузі підприємництва з числа незайнятого працездатного населення)

2013- 30 чол.

2014 – 35 чол.

2013-2014 роки

Районний центр зайнятості

Кошти районного центру зайнятості

В межах кошторису витрат

Провести навчання незайнятого населення з орієнтацією на само зайнятість, розвиток сімейних форм малого бізнесу

 

2013-2014 роки

Районний центр зайнятості

 

Кошти районного ценрту зайнятості

В межах кошторису витрат

 

Провести профорієнтаційні заходи, спрямовані на виховання ділових якостей у школярів, молоді, безробітних

2013-2014 роки

Відділ освіти,

райдержадміністрації,

районний центр зайнятості

Не потребує

-

Налагодити систему взаємодії районної служби зайнятості, відділу освіти, об’єднання роботодавців і зацікавлених підприємницьких структур в питаннях формування кадрового потенціалу підприємництва району

2013-2014 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, районний центр зайнятості

Не потребує

-

Забезпечити проведення форумів, науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, “круглих столів” для суб’єктів малого підприємництва

2013-2014 роки

Районний центр зайнятості, управління економіки РДА, міжрайонна державна податкова інспекція

 

Не потребує

-

Організувати виїзні консультації в сільські місцевості району

2013-2014 роки

Районний центр зайнятості, управління економіки РДА, міжрайонна державна податкова інспекція

 

Кошти районного ценрту зайнятості

В межах кошторису витрат

 

Організувати семінар навчання з вивчення нормативно-правової бази в сфері торгівлі, послуг

 

2013-2014 роки

Управління економіки райдержадміністрації

Кошти навчального закладу,

Кошти громадян

В межах кошторису витрат

Провести профнавчання безробітних громадян за напрямком “Менеджмент малого підприємництва”( для бажаючих отримати одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності )

2013-2014 роки

Районний центр зайнятості

Кошти Фонду загально-обов’язкового держав-ного соціа-льного стра-хування України на випадок безробіття

В межах кошторису витрат

Направити на професійне навчання та підвищення кваліфікації безробітних громадян для їх подальшого працевлаштування в підприємницьких структурах

2013 рік – 230 чол.

2014 рік – 240 чол.

2013-2014 роки

Районний центр зайнятості

Кошти Фонду загально-обов’язкового держав-ного соціа-льного стра-хування України на випадок безробіття

В межах кошторису витрат

 

 

Сприяти в підготовці спеціалістів, робітників для роботи в умовах ринкової економіки

Спеціальності та напрями підготовки

2012р. -1533 особи

2013р. -1531 особу

2014р. -1500 осіб

Робітничі професії

2012р. – 865 осіб,

2013р. - 935 осіб,

2014 - 840 осіб

ВП НУБіП України «Бережанський АТІ»

Кошти навчального закладу,

кошти громадян

2012

12,520

11,140 (тис.грн)

2013

14,200

10,145 (тис.грн)

2014

16800

10145 (тис.грн)

 

 

Додаток 2

Основні показники

діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва

Бережанського району

 

з/п

Показник

2011

2012

очік

2013

2014

прогноз

1.

Кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, одиниць

в т.ч.:

165

165

171

175

суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців)

155

157

158

160

суб'єктів середнього підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців)

10

10

11

12

2.

Чисельність працюючих у суб'єктів малого і середнього підприємництва, осіб

в т.ч.:

1653

1663

1673

1683

у суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців)

709

719

729

 739

у суб’єктів середнього підприємництва (юридичних та фізичних осіб – підприємців)

944

954

964

974

3.

Частка малих і середніх підприємств у загальному випуску продукції (робіт, послуг), %

70

75

75

80

4.

Частка надходжень від суб'єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів всіх рівнів, %

24,1

25,5

25,9

26,5

5.

Кількість зареєстрованих фермерських господарств, одиниць

14

16

17

18

Площа земельних ділянок, що використовуються фермерськими господарствами, га

1613,3

1813,3

1813,3

1813,3

6.

Кількість навчальних закладів, одиниць

з них:

1

1

2

2

що здійснюють навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації за напрямами з основ ведення підприємницької діяльності

 

1

 

1

 

2

 

2

7.

Кількість об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, одиниць

з них:

 

 

 

 

бізнес-центри

-

-

-

-

бізнес-інкубатори

-

-

-

-

технопарки

-

-

-

-

небанківські установи (з них кредитні спілки)

5

5

6

8

фонди підтримки підприємництва (з них: регіональні фонди та фонди створені УФПП)

2

2

3

3

інші

-

-

-

-

8.

Кількість громадських об'єднань суб'єктів підприємництва, одиниць

2

3

3

3

9.

Кількість координаційних, галузевих рад

1

1

1

1

10.

Обсяг відшкодування відсотків за кредити, отримані для реалізації інвестиційних проектів, в рамках Програми, тис. грн.

-

-

-

-

11.

Кількість підтриманих бізнес-проектів, одиниць

-

-

-

-

12.

Загальна сума кредитів, наданих в рамках Програми, тис. грн.

-

-

-

-

13.

Кількість бізнес проектів профінансованих в рамках реалізації Програми, одиниць

-

-

-

-

14.

Загальна сума кредитів, наданих в рамках Програми

-

-

-

-

15.

Залучення суб'єктів малого і середнього підприємництва до виконання робіт/послуг за державні кошти:

загальні обсяги замовлень, тис. грн.;

кількість замовлень, одиниць;

відсоток до загальної кількості замовлень в регіоні, %

 

 

 

3713,7

12

100

 

 

 

5876,7

24

100

 

 

 

5876,7

24

100

 

 

 

5876,7

24

100

16.

Кількість безробітних, які отримали фахову підготовку у сфері здійснення та організації підприємницької діяльності, осіб

 

16

 

20

 

20

 

20

17.

Кількість проведених в рамках Програми навчальних семінарів, тренінгів, осіб

 

16

 

20

 

20

 

20

18.

Кількість учасників семінарів, тренінгів, проведених в рамках Програми, осіб

 

129

 

135

 

145

 

155

 

Додаток 3

Кількість

об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (діючі)

Бережанського району 

п/п

Показники

2011

2012

2013

прогноз

2014 

прогноз

1

2

3

4

5

6

1.

Бізнес-центри

-

-

-

1

2.

Бізнес-інкубатори

-

-

 

 

3.

Технопарки

-

-

 

 

4.

Лізингові центри

-

-

 

 

5.

Комерційні банки

-

-

 

 

 

- самостійні

-

-

 

 

 

- філії:

    

     5

    

     5

    

     5

55

 

-   Бережанське відділення № 1905ПАТ КБ Приватбанк, м. Бережани, площа Ринок, 25 А;

1

1

1

1

 

- Бережанське відділення № 0697 ПАТ “Райффайзен банк “Аваль”, вул.Шевченка, 5;

     1

     1

     1

1

1

 

Бережанське відділення № 1905   ПАТ   КБ Надра пл.Ринок,24;

  

     1

  

     1

  

     1

 1. 1   1

 

Бережанське районне відділення  ТВБВ №10019/032 “Державний Ощадний банкУкраїни”, вул.Банкова, 6;

     1

 

     1

 

     1

 

   1

1

 

-         Бережанське відділення АТ «УкрСиббанк» №168, м.Бережани, пл.Ринок, 22,

    

      1

 

     1

 

     1

11

 

- Бережанське відділення ПАТ "Укрсоцбанк" №783, Площа ринок 25А,

 

 

 

 

6.

Фінансово-кредитні установи:

- кредитна спілка “Взаємодопомога”, вул.Шевченка, 1 ;

- кредитна спілка “Допомога”, вул.Шевченка, 5;

- кредитна спілка “Самопоміч”, вул.Тернопільська, 15;

-         - кредитна спілка Вигода” вул. Шевченка,5;

-         - кредитна спілка“Гарант довіри” пл.Ринок,23

   3

1

 

1

1

1

1

5

1

 

1

1

1

1

5

1

 

1

1

1

1

5

1

 

1

1

1

1

7.

Інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

-

-

-

-

8.

Біржі

-

-

-

-

9.

Інформаційно-консультативні установи

-

1

1

1

10.

Страхові компанії і фонди:

-       Бережанське відділення НАСК “Оранта”, вул.Банкова, 4;

-       Бережанське відділення НАСК “Провідна”, пл.Ринок, 4;

-       Бережанське відділення Прат СК Уніка, вул.І. Франка, 2;

-       Бережанське відділення СК Арсенал, пл. Ринок ,15;

-       Бережанське відділення СК Тас, пл.. Ринок , 23 А.

-       фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Швець М.А., вул.Руська, 2;

-       фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, Кузьмінчук Ю.О., вул.Шевченка, 13.

6

1

1

1

 

1

1

1

7

 

 

 

1

 

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

11.

Аудиторські фірми, аудитори-підприємці:

-                                 ТОВ Аудиторсько-консультаційна фірма “Орієнтир-Аудит”, Кузів П.Г., пл.Ринок,15;

аудитори-підприємці:

- Скальська В.М. – м. Бережани, вул.Довженка, 2А;

3

 

1

 

1

 

3

 

1

 

1

 

3

 

1

 

1

 

3

 

1

 

1