Програми прийняті районною радою
Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

імунопрофілактики та захисту населення

від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки

 

  1.  Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України від 21 жовтня 2009 року  № 1658-VІ «Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки», розпорядження голови облдержадміністрації від 23.12.2009      № 961 «Про проект обласної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки».

3.

Розробник програми

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

Бережанська районна санітарно-епідеміологічна станція

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

6.

Учасники програми

Виконкоми сільських рад, лікувально-профілактичні заклади району

7.

Термін реалізації програми

2010-2015 роки

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

2010-2012 – І етап,

2013-2015 – ІІ етап

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

3365,2 тис. гривень

9.1.

Кошти міського бюджету

(рекомендовані обсяги)

 

9.2.

Кошти районного бюджету

(рекомендовані обсяги)

3365,2 тис. гривень

9.3.

Кошти обласного бюджету

 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

 

       Інфекційні хвороби залишаються однією з основних причин інвалідності та смертності населення в усьому світі. Підвищення рівня інфекційної захворюваності, на думку експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), пов'язане з демографічним вибухом - збільшенням кількості населення Землі майже до 7 млрд. осіб, а також негативними соціально-економічними змінами у ряді країн, військовими конфліктами, внутрішньою та зовнішньою міграцією, екологічними катаклізмами, появою нових нозологічних форм, таких як пандемічний та пташиний грип, тяжкий гострий респіраторний синдром тощо. Не обминають ці процеси і область, хоча за останні роки мають місце певні досягнення у застосуванні засобів імунопрофілактики. За період 2006-2008 років в області відмічено зниження захворюваності, зокрема кашлюка – з 6,2 до 2,07; кору - з 132,8 до 0,5;      краснухи – з 29,7 до 5,6 випадків на 100 тисяч населення. По району кашлюка з 0 до 0, кору з 120.1 до 0, краснухи з 49.88 до 0 на 100 тис. населення. На спорадичному рівні реєструється захворюваність дифтерією, протягом останніх 4-х років не реєструється захворюваність правцем. 
       Незважаючи на деяке зниження рівня інфекційної захворюваності, епідемічна ситуація щодо найпоширеніших інфекцій залишається напруженою. На такі інфекційні хвороби, як дифтерія, вірусні гепатити, кір, краснуха, епідемічний паротит, кашлюк та гемофільна інфекція припадає близько 90 відсотків усіх зареєстрованих випадків. Окремі з них (краснуха та вірусний гепатит B) є причиною більшості уроджених аномалій та вад розвитку, що вкрай негативно позначається на здоров'ї населення та його генофонді. 
       Для забезпечення захисту населення від інфекційних хвороб, з метою ефективного проведення вакцинопрофілактики необхідне планомірне та регулярне забезпечення медичними та імунобіологічними препаратами. Для проведення профілактичних щеплень, включених до календаря, поставка здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а для проведення щеплень за епідемічними показниками – за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.
       Відповідно до затвердженої Законом України від 21 жовтня 2009 року 1658-VІ Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки, зважаючи на те, що профілактика інфекційних хвороб шляхом імунізації населення є найефективнішим заходом щодо забезпечення здоров'я населення, епідемічного благополуччя області та стратегічно важливим пріоритетним завданням галузі охорони здоров'я, виникла необхідність розробки даної програми в області та фінансування її з обласного бюджету.

         Програма створена для розв’язання наступної проблеми: забезпечення епідемічного благополуччя населення області, зниження смертності та інвалідності внаслідок інфекційних хвороб, загального рівня інфекційної захворюваності за допомогою імунопрофілактики.

 

3. Визначення мети програми

 

       Метою Програми є забезпечення епідемічного благополуччя населення області шляхом зниження смертності та інвалідності внаслідок інфекційних хвороб, загального рівня інфекційної захворюваності за допомогою імунопрофілактики.
 
4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми
 
            Для зменшення інтенсивності епідемічного процесу доцільно здійснити:
            - проведення організаційно-методичних заходів щодо профілактики і боротьби з інфекціями, яких можна запобігти засобами імунопрофілактики;
            - удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики;
             - створення ефективної системи «холодового ланцюга» під час транспортування, зберігання та використання вакцин;
            - проведення інформаційної та санітарно-просвітницької роботи серед населення;
            - удосконалення підготовки фахівців з імунопрофілактики, які беруть участь у здійсненні заходів з імунопрофілактики на етапах планування, організації проведення контролю якості імунобіологічних препаратів. 
            Для найефективнішого вирішення зазначених шляхів розв’язання проблеми потрібний лише комплексний підхід.
            Створити прошарок осіб, несприйнятливих до збудників інфекційних хвороб, можна шляхом проведення активної специфічної імунопрофілактики, зокрема застосування високоефективних імунобіологічних препаратів.
            Профілактика інфекційних хвороб шляхом імунізації населення є найефективнішим заходом щодо забезпечення здоров'я населення, епідемічного благополуччя та важливим пріоритетним завданням галузі охорони здоров'я. Матеріальні збитки, соціальні та медичні наслідки інфекційних хвороб свідчать, що систематична імунізація населення повинна бути загальнодержавною справою.
            Боротьба з інфекціями, яким можна запобігти саме засобами імунопрофілактики, є однією з важливих проблем. Протягом останніх десятиліть послідовно впроваджується та реалізується розширена програма імунізації проти таких інфекційних хвороб, як дифтерія, правець, туберкульоз, поліомієліт, кашлюк та кір. На початку 90-х років XX століття до зазначеної програми були включені щеплення проти гепатиту B та жовтої гарячки. Підтвердженням того, що шляхом вакцинації та вжиття певного комплексу протиепідемічних заходів можна реально вплинути на рівень захворюваності, є ліквідація натуральної віспи, суттєві досягнення у ліквідації поліомієліту, зниження захворюваності на правець, дифтерію, кашлюк, епідемічний паротит, краснуху та кір.

Програма реалізуватиметься протягом 2010-2015 років і поділяється на ІІ етапи: І етап – 2010-2012 роки, ІІ етап – 2013-2015 роки.

Фінансування Програми планується здійснювати в межах видатків, передбачених в місцевих бюджетах області на галузь „Охорона здоров’я” та за рахунок інших джерел, передбачених чинним законодавством.

Обсяги орієнтовного забезпечення Програми визначається щороку, з врахуванням конкретних завдань та наявності коштів.

Передбачається щорічне погодження з постійною комісією районної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту розподілу обсягів фінансування заходів та завдань.

 
            4.1. Ресурсне забезпечення обласної програми „Імунопрофілактики 
та захисту населення від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки”
 
                                                                                                         тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми
Етапи виконання
Усього витрат на виконання програми
І
ІІ
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Обсяг ресурсів, всього, у тому числі
540.2
544.7
540.2
540.2
580.2
620.2
3365.2
Обласний бюджет
 
 
 
 
 
 
 
Міський бюджет
(рекомендовані обсяги)
 
 
 
 
 
 
 
Районні бюджети (рекомендовані обсяги)
540.2
544.7
540.2
540.2
580.2
620.2
3365.2

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Основним завданням Програми є:

             - здійснення комплексу організаційно-методичних заходів щодо зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, та охоплення щепленнями відповідного контингенту населення на рівні не менш як 95 відсотків;
            - організація оптимального матеріально-технічного забезпечення закладів, що планують і здійснюють заходи з імунопрофілактики;
            - забезпечення постійного підвищення професійного рівня медичних працівників, що здійснюють заходи з імунопрофілактики, підготовка фахівців з імунопрофілактики, імунології та підвищення їх професійного рівня;
            - використання усіх форм санітарно-просвітницької роботи серед населення для поширення знань з питань імунопрофілактики;
            - зниження рівня захворюваності  людей на дифтерію, правець, кашлюк, туберкульоз, кір, епідемічний паротит, краснуху, вірусний гепатит В шляхом забезпечення виконання обсягів профщеплень;
            -забезпечення шорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику;
            - забезпечення шорічного проведення туберкулінодіагностики серед населення віком від 1 до 14 років;
            - продовження впровадження комбінованих вакцин з метою скорочення кількості ін’єкцій та економії засобів у сфері застосування вакцин;

         - продовження роботи з практичного впровадження імунопрофілактики „Haemophilus influenzae тип b” та проведення моніторингу захворюваності на Hib-інфекцію у післявакцинальний період;

         - проведення моніторингу випадків побічної дії вакцин та розробка заходів щодо їх запобігання шляхом обліку, реєстрації та розслідування кожного випадку;

            - проведення моніторингу стану популяційного імунітету, у тому числі колективного імунітету різних вікових груп населення щодо інфекційних захворювань, боротьба з якими проводиться шляхом імунопрофілактики;

            - впровадження Сертифікату щеплення жителям області;
            - контроль за проведенням профілактичних та протиепідемічних заходів, що здійснюється з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб;
            - створення надійної системи транспортування та зберігання імунобіологічних препаратів;
            Виконання Програми дасть змогу:
            - підтримувати статус району як території, в якій не реєструються випадки поліомієліту;
            - довести показник захворюваності на кір до рівня менш як 1 випадок на 100000 населення;
            - припинити місцеву передачу вірусів кору та краснухи;
            - довести показник захворюваності на дифтерію до рівня менш як 0,1 випадок на 100000 населення;
            - довести показник розповсюдженості кашлюку, гемофільної інфекції до рівня менш як 1 випадок на 100000 населення;
      -підвищити ефективність протиепідемічних та профілактичних заходів, знизити рівень поширеності, вогнищевості, смертності та інвалідності від інфекційних захворювань;
            - створити прошарок осіб, несприйнятливих до збудників інфекційних хвороб, шляхом проведення активної специфічної імунопрофілактики, зокрема застосування високоефективних імунобіологічних препаратів.
            Результатом виконання заходів програми є:

- забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів за епідемічними показаннями та специфічних імуноглобулінів для пасивної імунопрофілактики дітей, народжених НBsAg «+» матерями, і дітей з первинними імунодефіцитами, що потребують довічної замісної терапії;

- стовідсоткове забезпечення користувачів інформаційно-комп’ютерною мережею;

- забезпечення своєчасності охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції;

- забезпечення охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти дифтерії, правця, кашлюку, гемофільної інфекції типу b, поліомієліту, туберкульозу, кору і краснухи;

- забезпечення охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти гепатиту В та груп високого епідемічного ризику;

- доведення показника захворюваності на гострий вірусний гепатит В серед населення до рівня менш як 5 випадків на 100 тис. населення; доведення вірусоносіїв гепатиту В серед дитячого населення до 1 відсотка;

- забезпечення охоплення профілактичними щепленнями (ревакцинація) проти епідемічного паротиту (юнаки до 15 років), проти краснухи (дівчата до 15 років);

- доведення показників розповсюдженості епідемічного паротиту, кору до рівня менш як 1 випадок на 100 тис. населення, вродженої краснухи до рівня менш як 1 випадок на 100 тис. новонароджених;

- забезпечення охоплення профілактичними щепленнями проти грипу в групах ризику;

- забезпечення охоплення туберкулінодіагностикою;

- проведення стовідсоткового впровадження Сертифікату щеплення жителям області;

- впровадження комбінованих вакцин для скорочення кількості ін’єкцій та економії засобів у сфері застосування вакцин;

- забезпечення достовірної та повної реєстрації випадків побічної дії вакцин;

- достовірність проведення інвентаризації холодового устаткування;

- зростання інформованості населення щодо питань захисту від інфекційних хвороб шляхом імунопрофілактики.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації.

Інформування головного управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації здійснюється щороку відділом охорони здоров’я райдержадміністрації, районною санітарно-епідеміологічною станцією.

 

 
 

 

6. Напрямки діяльності та заходи обласної програми імунопрофілактики та захисту населення

від інфекційних хвороб на 2010 - 2015 роки

 

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк викона-

ння заходу

Виконавці

Джерела фінансува-ння

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.гривень, у тому числі по роках :

Очікуваний результат

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Проведення організаційно-методичних заходів щодо профілактики і боротьби з інфекціями, яких можна запобігти засобами імунопрофілак-тики

1.1. Забезпечувати закупівлю імунобіологічних препаратів за епідемічними показаннями (імуноглобулін антирабічний, вакцина для профілактики вірусного гепатиту А) та специфічні імуноглобуліни для пасивної імунопрофілактики дітей, народжених НBsAg «+» матерями, і дітей з первинними імунодефіцитами, що потребують довічної замісної терапії

 

 

 

 

 

 

1.2. Удосконалити діючу інформаційно - комп’ютерну мережу та програмне забезпечення для проведення моніторингу і своєчасного коригування заходів з імунопрофілактики

2010-2015

роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2015

роки

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет:

 

 

 

 

3.6

 

3.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

 

3.6

 

3.6

 

3.6

 

3.6

Забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів за епідемічними показаннями та специфічних імуноглобулінів для пасивної імунопрофілактики дітей, народжених НBsAg «+» матерями, і дітей з первинними імунодефіцитами, що потребують довічної замісної терапії:

у 2010 - на 95%,

2011 – на 95%,

2012 – на 95%,

2013 – на 95%,

2014 – на 95%,

2015 – на 95%.

 

 

Стовідсоткове забезпечення у 2010, 2011 роках користувачів інформаційно-комп’ютерною мережею

 

2.

Удосконалення профілактичних та протиепідеміч-них заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілак-тики

2.1. Забезпечити своєчасне охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з календарем щеплень та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Забезпечити своєчасне охоплення щепленнями дітей за станом здоров’я згідно з календарем щеплень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Знизити захворюваність на гепатит В шляхом продовження активної імунізації новонароджених та груп високого епідемічного ризику

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Продовжувати впровадження стратегії Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо елімінації кору, зниження захворюваності на епідемічний паротит, краснуху та запобігання синдрому вродженої краснухи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Забезпечити щорічне проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Забезпечити щорічне проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення віком від 1 до 14 років

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Впровадити Сертифікат щеплення жителям області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Продовжувати роботу з практичного впровадження імунопрофілактики „Haemophilus influenzae тип b” та проведення моніторингу захворюваності на Hib-інфекцію у післявакцинальний період

 

 

2.9. Продовжити впровадження комбінованих вакцин з метою скорочення кількості ін’єкцій та економії засобів у сфері застосування вакцин

 

 

 

 

 

 

2.10. Проводити моніторинг випадків побічної дії вакцин та розробити заходи щодо їх запобігання шляхом обліку, реєстрації та розслідування кожного випадку

 

 

 

 

 

2.11. Проводити моніторинг стану популяційного імунітету, у тому числі колективного імунітету різних вікових груп населення щодо інфекційних захворювань, боротьба з якими проводиться шляхом імунопрофілактики

2010-2015

роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2015

Роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2015

роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2015

роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2015

роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2015

роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2015

роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2015

роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2015

роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2015

роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2015

роки

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Райдержадміні-страція

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.5

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Забезпечення своєчасності охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції не нижче 95 відсотків (щороку)

 

 

Забезпечення охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти дифтерії, правця, кашлюку, гемофільної інфекції типу b, поліомієліту, туберкульозу, кору і краснухи не менше 95 відсотків (щорок

 

 

 

 

Забезпечення охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти гепатиту В та груп високого епідемічного ризику не менше 95 відсотків (щороку); доведення показника захворюваності на гострий вірусний гепатит В серед населення до рівня менш як 5 випадків на 100 тис. населення; доведення вірусоносіїв гепатиту В серед дитячого населення до 1 відсотка

 

 

 

Забезпечення охоплення профілактичними щепленнями (ревакцинація) проти епідемічного паротиту (юнаки до 15 років), проти краснухи (дівчата до 15 років), не менше 95 відсотків (щороку); доведення показників розповсюдженості епідемічного паротиту, кору до рівня менш як 1 випадок на 100 тис. населення, вродженої краснухи до рівня менш як 1 випадок на 100 тис. новонароджених

 

 

Забезпечення охоплення профілактичними щепленнями проти грипу в групах ризику:

у 2010 – на 75%,

2011 – на 75%,

2012 – на 75%,

2013 – на 75%,

2014 – на 75%,

2015 – на 100%.

 

 

 

Забезпечення охоплення туберкулінодіаг-ностикою не менше 95 відсотків (щороку)

 

 

 

 

 

 

 

Проведення стовідсоткового впровадження Сертифікату щеплення жителям області на період до 2015 року

 

 

 

 

 

 

Доведення показника захворюваності гемофільної інфекції до рівня не менше як 1 випадок на 100 тис. населення

 

 

 

 

 

Впровадження комбінованих вакцин для скорочення кількості ін’єкцій та економії засобів у сфері застосування вакцин

 

 

 

 

Забезпечення достовірної та повної реєстрації випадків побічної дії вакцин (щороку)

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчення імунного прошарку окремих груп населення для прогнозування епідситуації та корекції проведення щеплень (щороку)

 

3.

Створення ефективної системи «холодового ланцюга» під час транспортува-ння, зберігання та використання вакцин

3.1. Продовжувати роботу з оснащення складів імунобіологічних препаратів, кабінетів щеплень та інших закладів, у яких проводяться профілактичні щеплення, холодильним устаткуванням для дотримання оптимальних умов «Холодового ланцюга» під час зберігання та використання імунобіологічних препаратів

 

 

 

3.2. Організувати щорічне навчання фахівців, які беруть участь у проведенні імунопрофілактики з питань дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга» під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів

 

 

3.3. Забезпечити проведення інвентаризації холодового устаткування для дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга» під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів в санітарно-епідеміологічних установах та лікувально-профілактичних закладах області з метою його своєчасної заміни або ремонту

2010-2015

роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2015

роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2015

роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації, виконкоми сільських рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації

 

 

Районний бюджет, бюджети с/рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує вкладення

коштів

 

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.0

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.0

Стовідсоткове забезпечення обладнанням для дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга»:

у 2010 – 50 (одиниць),

у 2011 – 50 (одиниць),

у 2012 – 50 (одиниць),

у 2013 – 30 (одиниць),

у 2014 – 30 (одиниць),

у 2015 – 30 (одиниць).

 

Стовідсоткове охоплення кількості фахівців до 2015 року (щороку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достовірність проведення інвентаризації холодового устаткування (щороку)

 

 

4.

Проведення інформаційної та санітарно-просвітницької роботи серед населення

4.1. Удосконалити механізм доступу населення до інформації з проблем імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб із застосуванням засобів масової інформації

 

 

 

 

4.2. Забезпечити видання і поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань імунопрофілактики (пам’ятки, буклети, звернення, плакати)

 

 

 

 

 

4.3. Організувати проведення та забезпечення висвітлення кампаній соціальної мобілізації населення під час проведення днів імунізації

2010-2015

роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2015

роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2015

роки

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виготовлення за кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

Зростання інформованості населення щодо питань захисту від інфекційних хвороб шляхом імунопрофілактики

 

 

 

 

 

 

Охоплення анкетуванням населення області щодо імунопрофілакти-ки:

у 2010 – 70%,

2011 – 76%,

2012 – 81%,

2013 – 85%,

2014 – 88%,

2015 – 90%.

 

Зростання інформованості населення щодо питань імунопрофілакти-ки:

у 2010 – 75%,

2011 – 79%,

2012 – 85%,

2013 – 91%,

2014 – 95%,

2015 – 98%.

 

5.

Удосконалення підготовки фахівців з імунопрофілак-тики, які беруть участь у здійсненні заходів з імунопрофілак-тики на етапах планування, організації проведення контролю якості імунобіологіч-них препаратів

5.1. Забезпечити проведення семінарів і нарад для фахівців з імунопрофілактики, їх участі у міжнародних конференціях і семінарах з питань імунопрофілактики та моніторинг випадків побічної дії вакцин та заходів щодо їх запобігання

2010-2015

роки

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації

 

 

Районний бюджет

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Стовідсоткове проведення семінарів і нарад для фахівців з імунопрофілактики (щороку)

 

 

 

Всього:

 

540.2

544.7

540.2

540.2

580.2

620.2